Ús de cookies

Fem servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Més

Accepto
  banner-nuevo-horario-cat banner-calculadora-costos-cat
Accediu a l'Annex del Reglament del TAB (en vigor des de l'1 de març)

Les obligacions econòmiques de l’arbitratge estan regulades en els articles 30 a 32 del Reglament del TAB.

Art. 30.- Obligacions econòmiques de l’arbitratge.

1.- La presentació de la instància introductòria donarà lloc a acreditar el pagament d'una taxa de registre. Posteriorment, una vegada acceptat pel TAB l'encàrrec arbitral, les parts hauran d'abonar la suma necessària per atendre a les despeses i els honoraris previsibles de l'arbitratge, sense la qual no es donarà inici al procediment arbitral i determinarà en el seu cas la caducitat de l'encàrrec transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud de pagament pel TAB.

2.- La taxa de registre, els honoraris de l'àrbitre i les despeses administratives del TAB es determinaran i publicaran en les Tarifes corresponents, que podran ésser revisades periòdicament d'acord a les circumstàncies. Si es formula reconvenció, aquesta donarà lloc a una nova aplicació de la tarifa.

3.- Malgrat això, qualsevol de les parts podrà satisfer la provisió, o qualsevol altre pagament no efectuat per la part a qui correspongués, reconeixent-se el dret al seu reintegrament, que serà fixat, si es el cas, en el laude. Nogensmenys, en els supòsits de modificació de pretensions i reconvenció, la part que les provoqui haurà d'anticipar en la seva totalitat la nova provisió de fons que resulti d’aquests actes, sense perjudici del reintegrament que s'acordi en el laude. No obstant això el TAB podrà acordar l'inici del procediment arbitral en aquells supòsits en què qualsevol de les parts oferís al seu parer garantia suficient per donar cobertura a les sumes impagades.

4.- La tarifa, que només cobreix l'actuació del TAB i els honoraris d'àrbitre únic, es doblarà si els àrbitres són tres. La tarifa no cobreix les despeses motivades pels actes de comunicació, la protocol·lització del laude, les proves, les actuacions per l'assistència judicial ni qualsevulla altra necessària i justificada.

5.- El pagament de la tarifa es distribuirà entre ambdues parts, d'acord amb el que disposen els articles precedents. No obstant, independentment de la tarifa, caldrà que la part que sol·licita la intervenció del TAB pagui una quantitat fixa pels conceptes de despeses d'obertura i registre d'expedient.

6.- En cas de dubte respecte a la quantia de l’assumpte, o que aquesta fos indicada com a indeterminada per les parts, la fixació de la tarifa la farà el TAB d’una manera motivada i atenent-se a totes les dades que resultin de la documentació aportada o que pugui ser exigida, a la complexitat del tema, al treball i temps que representi i al nombre d’àrbitres o qualificació especial demanada per les parts.

Art. 31.- Manca de pagament dels drets econòmics.

En els casos que procedeixi, el laude contindrà una condemna expressa a la part que hagi deixat de satisfer els costos de l'arbitratge, en favor de la part que l'hagi anticipat o en favor de la institució arbitral (Associació Catalana per l'Arbitratge- TAB) si aquesta hagués presentat en temps oportú la seva factura a l’àrbitre, el qual en donarà trasllat a les parts.

Art. 32.- Modificacions de la quantia de l’assumpte a efectes de tarifa.

1.- Si la part instant poses de manifest en el seu escrit d'al·legacions un interès o quantia de les pretensions diferent de les exposades en el seu escrit introductori, haurà d'adjuntar amb aquell escrit, en el seu cas, el justificant d'haver liquidat al TAB la suma necessària per atendre les despeses i honoraris previsibles de l'arbitratge determinada de conformitat amb aquelles modificacions, prèvia deducció de la suma ja liquidada. La manca de justificació del pagament en l'esmentat moment facultarà a l'àrbitre per abstenir-se de tractar i resoldre en el laude sobre aquells excessos, excloent-los de l'objecte de l'arbitratge, o per a suspendre o donar per concloses les actuacions arbitrals.

2.- Si la part instada formulés reconvenció haurà d'adjuntar amb el seu primer escrit d'al·legacions el justificant d'haver liquidat al TAB la suma necessària per atendre les despeses i honoraris previsibles per a la tramitació de la reconvenció. La manca de justificació de pagament en l'esmentat moment obligarà a l'àrbitre a no donar tràmit a la reconvenció.

Accediu a les Taxes de Registre i Honoraris per trams de quantia

Accediu a les tarifes l'Àrbitre d'Emergència

Accediu al Reglament vigent del TAB