Avantatges

Ventajas

Principals avantatges de l'arbitratge

1. Ràpid i àgil

ràpid i àgilLes parts obtenen una solució al seu conflicte en un termini de temps inferior al d'un procés judicial, evitant demores innecessàries i el deteriorament de les relacions existents entre les parts.

Llegir més sobre la durada de l'arbitratge

2. Flexible e immediat

flexible e immediatEl procediment arbitral es caracteritza per la seva flexibilitat i antiformalisme. El principi d'autonomia de la voluntat de les parts preval. Les parts pacten el procediment i els terminis en què es desenvolupen les actuacions. La flexibilitat evita demores innecessàries i el deteriorament de les relacions comercials existents entre les parts. L'arbitratge és un sistema que ajuda a les parts a resoldre un conflicte puntual i a girar full amb vista a un futur millor, evitant truncar les seves relacions i paralitzar projectes dependents o influenciats pel conflicte.

Llegir més sobre el procediment

3. Especialitzat

Especialitzat

Els àrbitres són professionals especialistes en la matèria jurídica objecte d'arbitratge i coneixedors del sector de negoci en què es desenvolupa l'activitat. El Tribunal garanteix la transparència en l'elecció dels àrbitres.

Llegir més sobre les matèries

4. Confidencial

Confidencial

El Tribunal no donarà cap mena d'informació ni publicitat sobre els assumptes tramitats

La confidencialitat és no només un avantatge sinó una característica de l'arbitratge i un dels motius que porta a moltes persones a optar per l'arbitratge com a sistema de resolució de conflictes, ja que garanteix a les parts que no es donarà cap mena de publicitat a les qüestions resoltes mitjançant arbitratge. Aquesta característica de l'arbitratge és molt important quan es tracten qüestions com ara dret de la competència, propietat industrial, propietat intel·lectual, temes patrimonials familiars i moltes altres qüestions. El deure de confidencialitat obliga les parts, a l'àrbitre i a la mateixa institució arbitral.

5. Econòmic

econòmic

És un procediment d'instància única que finalitza amb un laude definitiu, ferm i executable.

El procediment arbitral resulta en conjunt molt més econòmic i rendible per a les parts que un procediment tradicional. La raó principal és que el procediment arbitral finalitza amb un laude que és definitiu i ferm i en conseqüència executable, sense que pugui ser objecte de recurs en apel·lació ni cassació. És a dir, en una instància s'obté una solució definitiva i sense més sobrecost que el produït pel mateix arbitratge. A més, no cal la intervenció d'altres professionals, encara que resulta recomanable la intervenció en el procés mitjançant representació lletrada.

Accedeixi al calculador de costos

6. Eficient i eficaç

Eficient i eficaç

El TAB garanteix l'eficiència de les persones que intervenen en nom de la institució i dels àrbitres designats per ella així com l'eficàcia de les resolucions que dicten els àrbitres.

La gran majoria dels laudes dictats en els arbitratges del TAB es compleixen per les parts de forma voluntària, sense necessitat d'execució judicial.