Característiques

Característiques de l'arbitratge i principis processals fonamentals

Característiques de l'arbitratge?

El procediment arbitral es caracteritza per la manca de formalismes i per la flexibilitat amb què les parts i l'àrbitre -tercer neutral, independent i imparcial, que resol la controvèrsia- poden modelar el curs del procediment, establint les fases i terminis que estimin convenients en consideració a les seves pròpies necessitats fàctiques i tàctiques.

La Llei d'Arbitratge 60/2003, de 23 de desembre, estableix els principis processals fonamentals que han de regir tot arbitratge: audiència, contradicció, igualtat, confidencialitat i economia processal. Ja en la seva exposició de motius indica que aquesta llei vol apartar-se dels formalismes i de la rigidesa del procediment judicial, fomentant l'antiformalisme - tant pel que fa a la forma dels escrits com al seu contingut - i la flexibilitat. La flexibilitat s'estén també a la fase de prova; de tal manera que la llei regula únicament la possibilitat de nomenament de perits per part de l'àrbitre.

El procediment arbitral acaba normalment mitjançant la decisió final adoptada per l'àrbitre, a la qual es denomina laude i que gaudeix dels mateixos efectes que una sentència judicial. El laude és definitiu des del moment en què es dicta i és un títol executiu vinculant per a les parts.