Cost

Coste

Cost de l'arbitratge

Tot conflicte comporta un cost; però, per posar les coses al seu lloc hem de parlar del cost íntegre de resoldre un conflicte no d'una sola fase.

És equivocat pretendent que el cost de la solució d'un conflicte depèn dels honoraris dels advocats perquè a aquest cost, hem d'afegir el dels honoraris d'altres professionals que intervenen en el procediment, com són els procuradors dels tribunals, els notaris, els perits que dictaminen, etc.

A més, hem de tenir en compte no només els costos directes prèviament, sinó també els costos indirectes que es generen. Un conflicte ens crea problemes, molt freqüents de bloqueig d'oportunitats o de decisions, generant una incertesa o prolongant el patiment de situacions injustes o que es contraposen o limiten els nostres drets.

En conseqüència, és molt important valorar elements tals com:

 • la rapidesa en l'obtenció d'una solució al conflicte
 • la confidencialitat de l'arbitratge
 • l'especialització de l'àrbitre.

En el TAB entenem que amb l'arbitratge es produeix estalvi perquè es "passa pàgina" molt abans i és molt més eficient.

En l'establiment del cost final de l'arbitratge repercuteixen de forma significativa dos conceptes:
 1. les costes d'advocats i perits -que no tenen per què diferir de les de la jurisdicció ordinària- i,
 2. la retribució de la institució arbitral i de l'àrbitre.

Accedir a la calculadora de costos

Calculadora

Taxes i honoraris de l'arbitratge (Reglament 2018)

A) Despeses d'obertura i registre d'expedient

La presentació de la instància comporta el pagament d'uns drets de registre que varien en funció del tipus de procediment. Els procediments abreujats de quantia igual o inferior a 20.000,00 €, estan exempts del pagament de taxa de registre.

 • Taxa de registre del procediment abreujat: 900,00 €
 • Taxa de registre del procediment ordinari: 1.500,00 €

Segons disposa l'art. 46 del reglament, els drets d'admissió formessin part de les costes de l'arbitratge.

B) Honoraris dels àrbitres i administració del TAB

El cost de l'arbitratge es determina tenint en compte l'interès econòmic de les pretensions que formulen les parts.

 • L'administració de l'arbitratge genera el pagament de la tarifa única, que inclou els honoraris de l'àrbitre i els drets d'administració del Tribunal Arbitral de Barcelona. Aquesta tarifa es determinarà de conformitat amb el següent quadre:
Cuantia en litigi Mínim Màxim
Des de 20.000 1.800,00€ 4.000,00€
de 20.001 a 45.000 4.000,00€ 6.750,00€
de 45.001 a 90.000 6.750,00€ 9.000,00€
de 90.001 a 180.000 9.000,00€ 14.400,00€
de 180.001 a 600.000 14.400,00€ 24.000,00€
de 600.001 a 1.500.000 24.000,00€ 30.000,00€
Superior a 1.500.000 30.000,00€ 30.000,00€ + 0,5% s/increment

El procediment abreujat té una bonificació del 25% de la tarifa corresponent al procediment ordinari, llevat dels arbitratges de quantia indeterminada, que es tramitaran pel procediment abreujat (art. 50.2) i als quals els correspondrà una tarifa de 16.000,00 €. En el cas que es determini la quantia durant la tramitació de l'arbitratge, s'haurà d'abonar la tarifa corresponent.

 • Provisió de fons per a despeses derivades de la tramitació de l'expedient. Aquesta provisió inclou les notificacions, els suports digitals, les despeses de protocol del laude, si s'escau, etc ... La suma a pagar per aquest concepte és de 1.500,00 € o la que determini el Tribunal per al cas concret.

El cost de l'arbitratge, excepte acord en contra de les parts, correspon a la part instant i instada en parts iguals, de conformitat amb el que disposa l'art. 9.4 i 9.5 del reglament.

En el cas que es posi de manifest un interès superior o quantia diferent de les pretensions de les parts indicades en la sol·licitud d'arbitratge, o si es formula demanda reconvencional, s'estarà al que disposen els arts. 9.7 i 9.8 del reglament.

C) Pluralitat de persones demandades

Quan la part contra la qual s'interposi l'arbitratge estigui formada per una pluralitat de persones demandades, es generarà un increment de la taxa de registre, en dos supòsits:

 • Si són més de deu (10) les persones demandades, la taxa de registre es duplicarà.
 • Si són més de cinquanta (50) les persones demandades, la taxa de registre es triplicarà.

D) Col·legi arbitral

Si es designa un Col·legi arbitral, la tarifa aplicable a l'arbitratge es duplicarà. Llevat que la institució acordi el contrari, els honoraris del president del Col·legi arbitral tindran un increment d'1/3 respecte dels honoraris dels coàrbitres que formin el Col·legi arbitral.

E) Suspensió de l'arbitratge

La suspensió de l'arbitratge meritarà una nova taxa de registre dins el termini de 120 dies computats des de l'inici de la suspensió. La manca de pagament d'aquesta nova taxa de registre per part del / s sol·licitant / s de la suspensió dins el termini d'aquesta, comportarà l'arxiu de l'expedient sense més tràmit.

F) Cost de l'arxiu anticipat de l'expedient

En cas de no realitzar-se íntegrament l'arbitratge i arxivar l'expedient en qualsevol moment processal anterior a l'emissió del laude, es meritarà un cost per l'arxiu de l'expedient segons les següents fases:

 • Des de la presentació de la instància arbitral fins que expiri el termini per contestar la sol·licitud d'arbitratge, el cost de l'arxiu de l'expedient queda inclòs dins de la taxa de registre abonada a l'inici.
 • Si l'arxiu se sol·licita amb posterioritat a la sol·licitud d'arbitratge, però abans que se celebri l'acte d'inici, el cost de l'arxiu serà el 20% de la tarifa aplicable a l'arbitratge.
 • Si l'arxiu se sol·licita després de la celebració de l'acte d'inici, s'estableix una escala de meritació en funció de la fase processal en què es trobi l'expedient arbitral. Els percentatges de meritació de cost de l'arxiu de l'arbitratge dins d'aquesta fase, es determinen en el quadre següent:
Moment del arxiu Percentatge de la tarifa
Celebrat l'acte d'inici 30%
Dins el període d'al·legacions 40%
Dins el període de proposició de prova 50%
Dins de la pràctica de prova o conclusions 70%
Fins a l'emissió de laude / laude transaccional 90%

El cost de l'arxiu anirà a càrrec de la part que insta el procediment, amb independència del que acordin les parts sobre el cost de l'arbitratge.

G) Mesures cautelars

Els procediments de mesures cautelars meritaran una nova taxa de registre.

H) Serveis de la Secretaria del TAB

El cost dels serveis de la Secretaria del TAB en concepte de certificats, poders apud acta i testimonis serà de 50,00 € més les despeses per fotocòpies* i altres.

*Cost de les copies en suport no digital: 0,10 € (més IVA) per a cada fotocopia en blanc i negre i 0,40 € (més IVA) per cadascuna en color.

I) Impost del Valor Afegit

Tots els imports, tant de despeses d'obertura i registre, com honoraris i drets d'administració, estaran subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit.

Normativa de tarifes per a procediments arbitrals registrats amb anterioritat l'1 de març de 2019

 • L'inici de l'arbitratge esdevingui el dret a percebre els costos detallats a continuació.
 • La presentació de la instància dóna lloc al pagament d'uns drets de registre.
 • El càlcul del cost de l'arbitratge es realitza tenint en compte l'interès econòmic de les pretensions de les parts i inclou els honoraris de l'àrbitre i els drets d'administració del Tribunal Arbitral de Barcelona.
 • La modificació de quantia de les pretensions donarà lloc a la modificació del cost, segons càlcul que facilitarà Secretaria.
 • El cost de l'arbitratge es distribuirà per igual entre les parts instant (s) i instada (s). No obstant això, qualsevol d'aquestes pot satisfer el pagament no efectuat per qui correspongui, reconeixent, si escau, el dret al seu reintegrament en el laude. Tot això sense perjudici del pronunciament que sobre les costes faci l'àrbitre.
 • Provisió de fons per a despeses. A més, es dipositarà una provisió de fons per cobrir les despeses i bestrets derivats de la tramitació del procediment. Aquesta provisió inclou les comunicacions, notificacions, suports digitals, protocol·lització del laude i altres despeses de tramitació, i no comprèn aquelles despeses en què puguin incórrer les parts i els àrbitres derivats de proves pericials, reprografia i altres.
 • En els assumptes de quantia indeterminada, el cost de l'arbitratge serà de 15.000,00 €, sense perjudici d'ulterior determinació de la quantia del procediment.
 • En el cas de ser tres els àrbitres, el cost no es triplica sinó que es limita al doble del cost de l'ordinari, sense que això suposi inicialment un increment de la provisió de fons per a despeses.
 • La reconvenció, explicita o implícita, meritarà una nova aplicació de costos sotmesa a les mateixes normes que la pretensió principal. Perquè es pugui admetre a tràmit la reconvenció s'ha d'haver satisfet el seu cost. No s'admet la reconvenció si la part reconvinent no està al corrent de pagament de la suma que li correspongui respecte de l'acció principal.
 • Mesures cautelars: Als procediments de mesures cautelars s'aplicarà la mateixa tarifa que a l'àrbitre d'emergència. Les mesures cautelars sol·licitades dins el procediment arbitral queden exemptes del pagament de la taxa de registre.
 • El procediment abreujat (fast-track) gaudeix d'una bonificació del 30% del cost del procediment ordinari.
 • Àrbitre d'emergència: es pren com a base per al seu càlcul les tarifes establertes per a la totalitat el procediment arbitral, al qual s'aplicarà un coeficient reductor del 50%, amb un màxim de 20.000 € i mínim de 2.500 €.
 • Tots els imports estan subjectes als impostos legalment repercutibles.
 • El domicili de pagament és el compte corrent del Tribunal Arbitral de Barcelona:
  Caixa Advocats (c / Roger de Llúria, 104 de Barcelona)
  Compte: ES53 3183 0803 1320 0035 7125