Duració

Duración

Quant dura un arbitratge?

Les parts obtenen una solució al seu conflicte en un termini de temps inferior al d'un procés judicial, evitant demores innecessàries i el deteriorament de les relacions existents entre les parts. En l'acte d'inici, les parts poden pactar els terminis en els quals presentaran les seves al·legacions, la durada de la fase de prova i la data en què l'àrbitre ha de dictar el laude que resolgui la controvèrsia. La flexibilitat del procediment arbitral permet a les parts controlar el termini de què disposa l'àrbitre per dictar laude. Això suposa que, en iniciar el procediment arbitral, les parts ja coneixen la data en què el seu conflicte quedarà resolt sense més dilacions.

Si les parts no han disposat una altra cosa, l'àrbitre ha de dictar el laude en el termini de sis mesos a comptar de la data de la celebració de l'acte d'inici, llevat que les parts haguessin disposat una altra cosa.