Matèries

El conflicte i les matèries que estan subjectes a arbitratge

Què s'entén per conflicte?

El conflicte, qüestió litigiosa, discrepància o controvèrsia, es defineix pel Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola com el problema, qüestió o matèria en discussió. És un element essencial a l'arbitratge.

Són matèries susceptibles d'arbitratge les controvèrsies sobre matèries de lliure disposició conforme a dret (art. 2 de la Llei 60/2003 d'Arbitratge).

Matèries arbitrables

 • Arrendaments urbans i rústics
 • Associacions, fundacions i cooperatives
 • Comerç internacional
 • Conflictes mediambientals
 • Construcció, dret immobiliari
 • Contractació administrativa
 • Contractació mercantil
 • Contractes de col·laboració: contractes d'agència, franquícia, comissió, corretatge i factoring
 • Dret aeronàutic
 • Dret bancari. Mercat de valors
 • Dret de danys, responsabilitat Civil i assegurances
 • Dret esportiu
 • Dret marítim i portuari
 • Dret patrimonial de família
 • Dret societari. fusions i adquisicions (M&A)
 • Dret urbanístic
 • Energia, plantes industrials i enginyeria
 • Farmacèutic i sanitari
 • Prestació de serveis
 • Propietat horitzontal
 • Propietat industrial i dret de la competència
 • Propietat intel·lectual i drets de la imatge
 • Successions i donacions
 • Tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC’s)
 • Telecomunicacions
 • Transport: logística, la paqueteria, el transport per carretera, el transport marítim, el transport frigorífic o el sector immobiliari logístic