Clàusules arbitrals

clausulas

¿Cóm accedir a l'arbitratge?

A. Conveni Arbitral (clàusula) en contrate o estatuts:

Per accedir a l’arbitratge administrat pel TAB amb la finalitat de resoldre els seus conflictes sorgits o aquells que puguin sorgir en el futur, les parts han d’incloure una clàusula arbitral tipus. El conveni pactat ha d’expressar la voluntat expressa de les parts de sotmetre els seus conflictes a l’arbitratge del TAB en els contractes que subscriguin o als estatuts de les societats que constitueixin. També poden pactar la submissió a arbitratge en un document independent o inclús mitjançant un creuament de cartes, faxos, o altes tipus de comunicacions telemàtiques que deixin constància de l’acord.

Una vegada pactat, l’arbitratge esdevé obligatori per les parts i impedeix als tribunals de justícia conèixer de les controvèrsies sotmeses a arbitratge quan la part interessada al·legui l’existència d’un conveni arbitral.

Clàusules tipus

Per a la solució de qualsevol conflicte o qüestió litigiosa derivada d'aquest contracte o acte jurídic, inclosos els que d'ells es derivin, així com la seva validesa, les parts se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, ​​de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge , (TAB), - qualsevol que fos la seva denominació futura- a qui s'encomana la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge d'acord amb el seu Reglament vigent a l'inici de l'arbitratge.
1.- Totes les qüestions i conflictes societaris i quants d'ells es derivin, que es plantegin entre la societat i els seus administradors, liquidadors o socis, o qualsevol d'ells entre si, se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), qualsevol que fos la seva denominació futura, de l'Associació Catalana per a l'arbitratge, encarregant-li la designació d'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge d'acord amb el seu reglament. Queden inclosos, a títol merament enunciatiu, la impugnació d'acords socials, l'acció social i individual de responsabilitat contra administradors i les controvèrsies relatives a la convocatòria d'òrgans socials així com la dissolució i liquidació de la societat. 2.- El lloc de l'arbitratge serà el de la seu de la institució arbitral que l'administri, excepte acord en contra de les parts. 3.- Si la societat és part en el procediment, es compromet a pagar puntualment la provisió de fons que li correspongui satisfer per cobrir els drets d'admissió i administració de la institució arbitral i per als honoraris i despeses dels àrbitres. 4.- La modificació o derogació d'aquest article exigirà les mateixes majories legals o estatutàries exigides per a la introducció d'una clàusula d'arbitratge estatutari.
Totes les controvèrsies que sorgeixin entre els dret existents del testador [optativament: o entre aquests i els marmessors, comptadors partidors o administradors de l'herència per ell nomenats], per qüestions relatives a la, distribució o administració de la seva herència amb exclusió d'aquells extrems que són legalment indisponibles per la voluntat del testador i en l'estricta mesura que ho siguin, se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, ​​de l'Associació Catalana per a l'arbitratge, a qui s'encomana la designació d'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge. L'arbitratge comprendrà totes les controvèrsies relacionades amb la interpretació, integració, aplicació i / o execució de clàusules d'aquest testament, incloent-hi les relatives a l'inventari i apreuament de béns, drets i obligacions que integrin -o hagin d'integrar el parer d'algun dels interessats i no d'un altre o d'altres- el cabal relicte.

B.   No hi ha clàusula arbitral

No hi ha clàusula arbitral, però m'interessa accedir a l'arbitratge. Hi ha la possibilitat d'arribar a un acord amb l'altra part per accedir a l'arbitratge mitjançant el nostre servei d'arbitratge sense pacte arbitral previ.

El TAB pot facilitar aquest acord posant-se en contacte amb l'altra part o amb els seus advocats.

Si no disposa de clàusula arbitral però us interessa accedir a l'arbitratge, el TAB li pot ajudar mitjançant el servei d'arbitratge sense pacte arbitral previ. El Servei d'arbitratge sense pacte arbitral previ és un servei gratuït a través del qual personal especialitzat del TAB contacta amb les parts o amb els seus advocats, si aquests han estat nomenats, convocant-los a una reunió voluntària i sense compromís en què un delegat del TAB els posarà de manifest els avantatges i possibilitats de resoldre el seu conflicte mitjançant arbitratge i fer una estimació inicial del temps i cost de l'arbitratge que se'ls proposa. L'objectiu final del servei és aconseguir l'acord de voluntats de les parts per sotmetre a arbitratge el conflicte existent i subscriure el conveni arbitral que els permeti iniciar els tràmits processals necessaris per a la resolució definitiva del mateix mitjançant arbitratge. No es pretén donar solució al conflicte en si mateix sinó acordar la llera per aconseguir la seva solució. La gratuïtat del servei s'esgota amb la simple convocatòria i amb la mateixa reunió anteriorment referida, que tindrà lloc a la seu del TAB en la data que aquest assenyali. De no assistir tots els interessats, o en el cas que alguna de les parts no accepti la submissió a l'arbitratge, el TAB finalitzarà la seva gestió sense més tràmits. De requerir-altres reunions, o activitat arbitral posterior per haver-se arribat a un acord de submissió, es meritarà la taxa corresponent a l'inici de les actuacions arbitrals -taxa de registre- als que sol·licitin aquestes activitats i les oportunes taxes d'honoraris de conformitat amb el que preveu l'art. 30 del Reglament del TAB. El servei "d'encaminament l'arbitratge" s'ha de sol·licitar mitjançant correu electrònic dirigit a secretaria@tab.es o bé, omplint el formulari adjunt a peu de pàgina.

Sol.licitud d'arbitratge sense pacte arbitral previ:

1- Descarregueu i ompliu la petició d'arbitratge sense pacte arbitral previ del TAB mitjançant els enllaços adjunts.

word icono Versió en Word
PDF icono Versió en PDF

2- Ompli el següent formulari per sol·licitar el servei d'arbitratge sense pacte arbitral previ en la resolució dels seus conflictes o contacti amb nosaltres

    Accepto la Política de Privacitat