Obligacions econòmiques

Obligaciones económicas

Obligacions econòmiques de l'arbitratge

Reglament 2018

Les obligacions econòmiques de l'arbitratge vénen regulades en l'article 9 del Reglament del TAB 2018.

Art. 9 - Provisió de fons per a costes

1. El TAB, d'acord amb les tarifes vigents en cada moment, ha de fixar l'import de la provisió de fons per pagar les costes de l'arbitratge.

2. Durant el procediment arbitral, el TAB, d'ofici o a petició del / dels àrbitres, si cal, podrà sol·licitar, justificadament, provisions de fons addicionals a les parts.

3. En els supòsits en què, per formular reconvenció o per qualsevol altra causa, sigui necessari sol·licitar el pagament de provisions de fons a les parts en diverses ocasions, correspondrà en exclusiva al TAB determinar l'assignació dels pagaments realitzats a les provisions de fons.

4. Excepte acord en contra de les parts, el pagament d'aquestes provisions correspondrà a la part demandant i la part demandada a parts iguals. Si alguna de les parts no satisfà la seva banda, qualsevol de les altres parts podrà suplir aquest pagament perquè continuï el procediment i sense perjudici del repartiment final que sigui procedent.

5. Si, en qualsevol moment de l'arbitratge, les provisions requerides no s'abonen íntegrament, el TAB comunicarà a les parts aquesta situació perquè qualsevol d'elles pugui fer el pagament requerit en el termini de quinze dies des de la comunicació. Si el pagament no s'efectua en aquest termini, el TAB rebutjarà l'administració de l'arbitratge, en aquest cas, un cop deduïda la quantitat que correspongui per despeses d'administració generats fins aquell moment, reemborsarà a cada part la quantitat restant que hagi dipositat.

El TAB podrà, no obstant això, continuar l'administració de l'arbitratge, tot i no estar completades les provisions de fons sol·licitades, en els supòsits en què qualsevol de les parts ofereixi garanties suficients, segons el parer del TAB, per donar cobertura a les sumes impagades.

6. Emès el laude, el TAB remetrà a les parts una liquidació sobre les provisions rebudes. El saldo sobrant serà restituït a les parts, en la proporció que a cadascuna correspongui.

7. Si la part demandant posa de manifest en la demanda un interès superior o quantia de peticions diferents de les exposades a la sol·licitud, haurà d'adjuntar a aquell escrit, si escau, el justificant d'haver liquidat al TAB la suma necessària per pagar les despeses i els honoraris previsibles de l'arbitratge, determinada de conformitat amb aquestes modificacions, prèvia deducció de la suma ja liquidada. La falta de justificació del pagament en l'esmentat moment facultarà als / les àrbitres / es per abstenir-se de tractar i resoldre en el laude sobre aquells excessos, que s'exclouran de l'objecte de l'arbitratge, o per a suspendre i donar per finalitzades les actuacions arbitrals, llevat del supòsit indicat en l'últim paràgraf de l'apartat 5 d'aquest article.

8. Si la demandada formula reconvenció, haurà d'adjuntar amb l'escrit de demanda reconvencional el justificant d'haver liquidat al TAB la suma necessària per pagar les despeses i els honoraris previsibles per a la tramitació de la reconvenció. La falta de justificació de pagament en l'esmentat moment obligarà als àrbitres a no donar tràmit a la reconvenció, llevat que sigui procedent aplicar el que preveu el segon paràgraf de l'apartat 5 del present article.

Reglament 2004

Les obligacions econòmiques de l'arbitratge vénen regulades en els articles 30 a 32 del Reglament del TAB 2004.

Article 30.- Obligacions econòmiques de l'arbitratge

1.- La presentació de la instància introductòria donarà lloc al pagament d'una taxa de registre. Posteriorment, quan el TAB hagi acceptat l'encàrrec arbitral, les parts hauran d'abonar la suma necessària per atendre les despeses i honoraris previsibles de l'arbitratge, sense la qual no es donarà inici al procediment arbitral i determinarà si cau, la caducitat de l'encàrrec un cop passats tres mesos des de la sol·licitud de pagament pel TAB.

2.- La taxa de registre, els honoraris de l'àrbitre i les despeses administratives del TAB es determinaran i publicaran en les Tarifes corresponents, que podran ser revisades periòdicament d'acord amb les circumstàncies. Si es formula reconvenció, aquesta donarà lloc a una nova aplicació tarifària.

3.- Malgrat això, qualsevol de les parts podrà satisfer la provisió, o qualsevol altre pagament no efectuat per la part a qui correspon, reconeixent el dret al seu reintegrament que, si escau, es fixarà en el laude. Igualment, en els supòsits de modificació de pretensions i de reconvenció, la part que les provoqui haurà d'anticipar totalment la nova provisió de fons que resulti d'aquests actes, sense perjudici del reintegrament que s'acordi en el laude. No obstant això el TAB podrà acordar l'inici del procediment arbitral en aquells supòsits en què qualsevol de les parts oferís a parer seu garantia suficient per donar cobertura a les sumes impagades.

4.- La tarifa, que només cobreix l'actuació del TAB i els honoraris d'àrbitre únic, es doblarà si els àrbitres són tres. La tarifa no cobreix les despeses motivades pels actes de comunicació, la protocol·lització del laude, les proves, les actuacions per a l'assistència judicial ni qualsevol altra necessària i justificada.

5.- El pagament de la tarifa es distribuirà entre les dues parts, d'acord amb el que es disposa en els articles precedents. No obstant això, independentment de la tarifa, cal que la part que sol·liciti la intervenció del TAB pagui una quantitat fixa en concepte de despeses d'obertura i registre de l'expedient.

6.- En cas de dubte sobre la quantia de l'assumpte, o que aquesta fos indicada per les parts com indeterminada, la fixació de la tarifa la farà el TAB de forma motivada i atenent a totes les dades que resultin de la documentació aportada o que pugui ser exigida, a la complexitat del tema, al treball i temps que representi i al nombre d'àrbitres o qualificació especial sol·licitada per les parts.

Article 31.- Manca de pagament dels drets econòmics

En els casos en què sigui procedent, el laude contindrà una condemna expressa a la part que hagi deixat de satisfer els costos de l'arbitratge, a favor de la part que l'hagi anticipat a favor de la institució arbitral (Associació Catalana per a l'Arbitratge- TAB) si aquesta hagués presentat en temps oportú la seva factura a l'àrbitre, qui ha de traslladar a les parts.

Article 32.- Modificacions de la quantia de l'assumpte a l'efecte de la tarifa

1.- Si la part instant posés de manifest en el seu escrit d'al·legacions un interès o quantia de les pretensions diferent de les exposades en el seu escrit introductori, haurà d'adjuntar amb aquell escrit, si escau, el justificant d'haver liquidat al TAB la suma necessària per atendre les despeses i honoraris previsibles de l'arbitratge determinat de conformitat amb aquelles modificacions, prèvia deducció de la suma ja liquidada. La falta de justificació del pagament en el citat moment facultarà a l'àrbitre per abstenir-se de tractar i resoldre el laude sobre aquells excessos, l'objecte de l'arbitratge, o per a suspendre o donar per finalitzades les actuacions arbitrals.

2.- Si la part instada formulés reconvenció, haurà d'adjuntar amb el seu primer escrit d'al·legacions el justificant d'haver liquidat al TAB la suma necessària per atendre les despeses i honoraris previsibles per a la tramitació de la reconvenció. La falta de justificació de pagament en l'esmentat moment obligarà a l'àrbitre a no donar tràmit a la reconvenció.

Reglament 2018

Les obligacions econòmiques de l'arbitratge vénen regulades en l'article 9 del Reglament del TAB 2018.

Art. 9 - Provisió de fons per a costes

1. El TAB, d'acord amb les tarifes vigents en cada moment, ha de fixar l'import de la provisió de fons per pagar les costes de l'arbitratge.

2. Durant el procediment arbitral, el TAB, d'ofici o a petició del / dels àrbitres, si cal, podrà sol·licitar, justificadament, provisions de fons addicionals a les parts.

3. En els supòsits en què, per formular reconvenció o per qualsevol altra causa, sigui necessari sol·licitar el pagament de provisions de fons a les parts en diverses ocasions, correspondrà en exclusiva al TAB determinar l'assignació dels pagaments realitzats a les provisions de fons.

4. Excepte acord en contra de les parts, el pagament d'aquestes provisions correspondrà a la part demandant i la part demandada a parts iguals. Si alguna de les parts no satisfà la seva banda, qualsevol de les altres parts podrà suplir aquest pagament perquè continuï el procediment i sense perjudici del repartiment final que sigui procedent.

5. Si, en qualsevol moment de l'arbitratge, les provisions requerides no s'abonen íntegrament, el TAB comunicarà a les parts aquesta situació perquè qualsevol d'elles pugui fer el pagament requerit en el termini de quinze dies des de la comunicació. Si el pagament no s'efectua en aquest termini, el TAB rebutjarà l'administració de l'arbitratge, en aquest cas, un cop deduïda la quantitat que correspongui per despeses d'administració generats fins aquell moment, reemborsarà a cada part la quantitat restant que hagi dipositat.

El TAB podrà, no obstant això, continuar l'administració de l'arbitratge, tot i no estar completades les provisions de fons sol·licitades, en els supòsits en què qualsevol de les parts ofereixi garanties suficients, segons el parer del TAB, per donar cobertura a les sumes impagades.

6. Emès el laude, el TAB remetrà a les parts una liquidació sobre les provisions rebudes. El saldo sobrant serà restituït a les parts, en la proporció que a cadascuna correspongui.

7. Si la part demandant posa de manifest en la demanda un interès superior o quantia de peticions diferents de les exposades a la sol·licitud, haurà d'adjuntar a aquell escrit, si escau, el justificant d'haver liquidat al TAB la suma necessària per pagar les despeses i els honoraris previsibles de l'arbitratge, determinada de conformitat amb aquestes modificacions, prèvia deducció de la suma ja liquidada. La falta de justificació del pagament en l'esmentat moment facultarà als / les àrbitres / es per abstenir-se de tractar i resoldre en el laude sobre aquells excessos, que s'exclouran de l'objecte de l'arbitratge, o per a suspendre i donar per finalitzades les actuacions arbitrals, llevat del supòsit indicat en l'últim paràgraf de l'apartat 5 d'aquest article.

8. Si la demandada formula reconvenció, haurà d'adjuntar amb l'escrit de demanda reconvencional el justificant d'haver liquidat al TAB la suma necessària per pagar les despeses i els honoraris previsibles per a la tramitació de la reconvenció. La falta de justificació de pagament en l'esmentat moment obligarà als àrbitres a no donar tràmit a la reconvenció, llevat que sigui procedent aplicar el que preveu el segon paràgraf de l'apartat 5 del present article.

Reglament 2004

Les obligacions econòmiques de l'arbitratge vénen regulades en els articles 30 a 32 del Reglament del TAB 2004.

Article 30.- Obligacions econòmiques de l'arbitratge

1.- La presentació de la instància introductòria donarà lloc al pagament d'una taxa de registre. Posteriorment, quan el TAB hagi acceptat l'encàrrec arbitral, les parts hauran d'abonar la suma necessària per atendre les despeses i honoraris previsibles de l'arbitratge, sense la qual no es donarà inici al procediment arbitral i determinarà si cau, la caducitat de l'encàrrec un cop passats tres mesos des de la sol·licitud de pagament pel TAB.

2.- La taxa de registre, els honoraris de l'àrbitre i les despeses administratives del TAB es determinaran i publicaran en les Tarifes corresponents, que podran ser revisades periòdicament d'acord amb les circumstàncies. Si es formula reconvenció, aquesta donarà lloc a una nova aplicació tarifària.

3.- Malgrat això, qualsevol de les parts podrà satisfer la provisió, o qualsevol altre pagament no efectuat per la part a qui correspon, reconeixent el dret al seu reintegrament que, si escau, es fixarà en el laude. Igualment, en els supòsits de modificació de pretensions i de reconvenció, la part que les provoqui haurà d'anticipar totalment la nova provisió de fons que resulti d'aquests actes, sense perjudici del reintegrament que s'acordi en el laude. No obstant això el TAB podrà acordar l'inici del procediment arbitral en aquells supòsits en què qualsevol de les parts oferís a parer seu garantia suficient per donar cobertura a les sumes impagades.

4.- La tarifa, que només cobreix l'actuació del TAB i els honoraris d'àrbitre únic, es doblarà si els àrbitres són tres. La tarifa no cobreix les despeses motivades pels actes de comunicació, la protocol·lització del laude, les proves, les actuacions per a l'assistència judicial ni qualsevol altra necessària i justificada.

5.- El pagament de la tarifa es distribuirà entre les dues parts, d'acord amb el que es disposa en els articles precedents. No obstant això, independentment de la tarifa, cal que la part que sol·liciti la intervenció del TAB pagui una quantitat fixa en concepte de despeses d'obertura i registre de l'expedient.

6.- En cas de dubte sobre la quantia de l'assumpte, o que aquesta fos indicada per les parts com indeterminada, la fixació de la tarifa la farà el TAB de forma motivada i atenent a totes les dades que resultin de la documentació aportada o que pugui ser exigida, a la complexitat del tema, al treball i temps que representi i al nombre d'àrbitres o qualificació especial sol·licitada per les parts.

Article 31.- Manca de pagament dels drets econòmics

En els casos en què sigui procedent, el laude contindrà una condemna expressa a la part que hagi deixat de satisfer els costos de l'arbitratge, a favor de la part que l'hagi anticipat a favor de la institució arbitral (Associació Catalana per a l'Arbitratge- TAB) si aquesta hagués presentat en temps oportú la seva factura a l'àrbitre, qui ha de traslladar a les parts.

Article 32.- Modificacions de la quantia de l'assumpte a l'efecte de la tarifa

1.- Si la part instant posés de manifest en el seu escrit d'al·legacions un interès o quantia de les pretensions diferent de les exposades en el seu escrit introductori, haurà d'adjuntar amb aquell escrit, si escau, el justificant d'haver liquidat al TAB la suma necessària per atendre les despeses i honoraris previsibles de l'arbitratge determinat de conformitat amb aquelles modificacions, prèvia deducció de la suma ja liquidada. La falta de justificació del pagament en el citat moment facultarà a l'àrbitre per abstenir-se de tractar i resoldre el laude sobre aquells excessos, l'objecte de l'arbitratge, o per a suspendre o donar per finalitzades les actuacions arbitrals.

2.- Si la part instada formulés reconvenció, haurà d'adjuntar amb el seu primer escrit d'al·legacions el justificant d'haver liquidat al TAB la suma necessària per atendre les despeses i honoraris previsibles per a la tramitació de la reconvenció. La falta de justificació de pagament en l'esmentat moment obligarà a l'àrbitre a no donar tràmit a la reconvenció.