CALCULADORA DE COSTOS

CALCULEU ELS COSTOS D’UN ARBITRATGE

DADES

Quantitat en €:
Núm. d'àrbitres:  1        3

COSTOS

Drets de registre, honoraris i drets d'administració:
Registre i obertura: sense IVA amb IVA
Honoraris i drets d'administració: sense IVA amb IVA
Provisió de fons per a despeses: sense IVA amb IVA

ATRIBUCIÓ DEL COST:

A) Instant:
Registre: sense IVA amb IVA
Honoraris i drets d'administració: sense IVA amb IVA
Provisió de fons per a despeses: sense IVA amb IVA
B) Instada:
Honoraris i drets d'administració: sense IVA amb IVA
Provisió de fons per a despeses: sense IVA amb IVA

PAGAMENT

El pagament corresponent a la sol·licitud de l’arbitratge ha d’efectuar-se mitjançant transferència al compte corrent del TAB a
Arquia Banca, Caixa Advocats (c/ Roger de Llúria 104 de Barcelona) ES53 3183 0803 1320 0035 7125

CÀRRECS PER SERVEIS DE SECRETÀRIA

 • Certificacions i testimonis: 50,00€ (més IVA), més el cost de les fotocòpies necessàries.
 • Desglossaments: es cobrarà únicament el cost dels testimonis (fotocòpies) que hagin de quedar incorporats a l’expedient.
 • Cost de les copies en suport no digital: 0,10€ (més IVA) per a cada fotocopia en blanc i negre i 0,40€ (més IVA) per cadascuna de color.

DETALL DELS COSTOS

 • La presentació de la sol·licitud d’arbitratge dona lloc a pagar uns drets de registre.
 • El càlcul del cost de l’arbitratge es fa tenint en compte l’interès econòmic de les pretensions de les parts i inclou els honoraris de l’àrbitre i els drets d’administració del Tribunal Arbitral de Barcelona.
 • La modificació de quantia de les pretensions donarà lloc a la modificació del cost, segons el càlcul que facilitarà Secretaria.
 • El cost de l’arbitratge es distribuirà igual entre les parts demandant i demandada. No obstant això, qualsevol pot satisfer el pagament no efectuat per qui correspongui, reconeixent-se, si escau, el dret al seu reintegrament en el laude. Tot això sense perjudici del pronunciament que sobre les costes faci l’àrbitre.
 • Provisió de fons per a despeses. A més, es dipositarà una provisió de fons per cobrir les despeses i les bestretes derivades de la tramitació del procediment. Aquesta provisió inclou les comunicacions, notificacions, suports digitals i altres despeses de tramitació, i no comprèn les despeses en què puguin incórrer les parts i els àrbitres derivats de proves pericials, reprografia i altres.
 • En els assumptes de quantia indeterminada, el cost de l’arbitratge serà de 16.000,00€ (més IVA), sens perjudici de determinació ulterior de la quantia del procediment.
 • En el cas que es designi un col·legi arbitral, la tarifa aplicable a l’arbitratge es duplicarà, sense que això suposi inicialment un increment de la provisió de fons per a despeses.
 • La reconvenció, explicita o implícita, meritarà una nova aplicació de costos sotmesa a les mateixes normes que la pretensió principal. Perquè es pugui admetre a tràmit la reconvenció, se n’ha d’haver satisfet el cost.
 • El TAB podrà continuar l’administració de l’arbitratge, malgrat que no estiguin completades les provisions de fons sol·licitades, en els supòsits en els quals qualsevol de les parts ofereixi garanties suficients, segons el parer del TAB, per donar cobertura a les sumes impagades.
 • Mesures cautelars: els procediments de mesures cautelars meritaran una nova tarifa.
 • Àrbitre d’emergència: el sol·licitant de la mesura haurà de pagar un import de 9.000€ (més IVA) que cobriran els drets i les despeses d’administració i els honoraris i les despeses de l’àrbitre d’emergència.
 • El cost del servei d’encaminament a l’arbitratge que s’ofereix a les parts que (a) no disposin de clàusula de submissió a l’arbitratge del TAB, (b) vulguin novar el conveni arbitral pactat, o (c) obtenir una acreditació de l’intent de solució extrajudicial del conflicte, és de 150,00€ (més IVA).