Fast Track a conseqüència de Covid-19

Fast Track a conseqüencia covid-19

Davant l'actual situació derivada del Covid-19 i les seves conseqüències, preveient-se múltiples conflictes derivats de relacions contractuals, especialment en aquelles de tracte successiu que es perllonguen en el temps, el TAB ha establert un procediment àgil i plenament garantista perquè puguin acudir a ell els que es troben en aquesta situació i necessiten una solució definitiva al problema plantejat evitant les molt importants demores que suposa, sobretot en aquests moments, el procediment davant els òrgans judicials.

També cal que encara no hi ha acord entre les parts per a sotmetre el seu conflicte al TAB, qui requereixi una solució acudi a ell perquè convoqui la part adversa a fi de propiciar un conveni que permeti l'inici de procediment arbitral dissenyat per solucionar els conflictes esmentats o qualssevol altres que es presentin en aquests moments difícils que estem vivint.

La resolució del TAB tindrà caràcter vinculant i obligatori per a les parts, d'acord amb la Llei d'arbitratge vigent.

Regulació de la via FAST TRACK

Per poder acudir a la via Fast Track de TAB es pot consultar al següent enllaç la "Clàusula de Procediment Abreujat".

Clàusula de Procediment Abreujat

Procediment d'inici de la via FAST TRACK

Per iniciar el procediment ha d'omplir el formulari de sol·licitud de mutu acord o a instància de part, segons sigui el cas, que trobaràs en els enllaços i remetre-ho a secretaria@tab.es juntament amb:

1. Còpia del contracte, estatuts o document de què es dedueixi la relació jurídica,
2. Justificant de pagament de la taxa de tramitació.

Formularis

A. Sol.licitut de mutu acord
B. Sol.licitut a instància de part

a) Instància de sol·licitud (demandant-instant)

documento wordDescarregar formulari

b) Contestació a la instància (demandada-instada)

documento wordDescarregar formulari

Si té algun dubte o necessita més informació, contacti amb nosaltres per correu electrònic (secretaria@tab.es) o trucant a al telèfon 933.198.117.