Procediment abreujat

Procediment abreujat

Procediment abreujat. Reglament TAB (2018)

Art. 50 del Reglament TAB 2018. Procediment abreujat

1. Les parts poden acordar que el procediment arbitral es regeixi d'acord amb el procediment abreujat establert en el present article, que modifica el règim general tan sols en els punts següents:

a) El TAB podrà reduir els terminis per al nomenament dels àrbitres.

b) Es nomenarà un / a àrbitre / a únic / a i un suplent, llevat que el conveni d'arbitratge hagi estipulat l'elecció d'un col·legi arbitral. En cas d'àrbitre / a únic / a, i si les parts no han acordat prèviament el seu nomenament, el / la nomenarà el TAB de forma directa i aleatòria, en els termes previstos i partint de la llista establerta en l'article 11.3 d'aquest Reglament .

c) Si les parts sol·liciten alguna prova diferent de la documental, se celebrarà una sola audiència per a la pràctica de la prova d'interrogatoris i de perits, així com per les conclusions orals, llevat dels supòsits en què, excepcionalment, en atenció a les proves, l'àrbitre consideri necessària la celebració d'una altra audiència.

d) Els / les àrbitres / es dictaran laude dins dels dos mesos següents a la presentació de la contestació a la demanda o la contestació a la reconvenció. Els / les àrbitres només podran prorrogar el termini per dictar laude per un únic termini addicional d'un mes.

2. A més de per acord de les parts, el procediment abreujat s'aplicarà, per decisió del TAB, a tots els casos en què la quantia total del procediment (incloent-hi, si s'escau, la reconvenció) no excedeixi els cinquanta mil euros o la quantia equivalent que, com a actualització, pugui ser fixada pel TAB, o que siguin de quantia indeterminada sempre que no concorrin circumstàncies que, segons el parer del TAB, aconsellen la utilització del procediment ordinari. La decisió de tramitar un expedient arbitral pel procediment abreujat serà ferma.

Procediment abreujat. Reglament (2014) (fast-track

En data 28 de gener de 2014, la Junta de Govern de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge ha aprovat per unanimitat el nou Reglament de procediment abreujat, conegut en la terminologia del sector arbitral internacional com procediment fast-track.

Característiques

  • La seva curta durada: 60 dies, prorrogables motivadament per altres 30 dies més.
  • Conjuga l'eficàcia amb la rapidesa i la flexibilitat i elimina tots aquells tràmits innecessaris que puguin alentir la resolució del conflicte.
  • Tramitació en paral·lel del procediment designa d'àrbitre amb el d'al·legacions de les parts.
  • Previst inicialment com a obligatori per a conflictes de quantia inferior a 30.000,00 €.
  • Menor cost. Bonificació del 30% del cost.
  • Requereix la cooperació i participació activa de les parts.

Han quedat derogats els paràgrafs a) ic) de l'art. 14 del Reglament de 26 de juliol de 2004 que roman vigent.

Entrada en vigor

  • Al cap de 3 mesos de la data de la publicació en la pàgina web del TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA.
  • Data de publicació: 26 de febrer de 2014

 

Reglament de procediment abreujat o Fast-Track