NOTA DE PREMSA

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) vol ser referent en l’àmbit del comerç internacional i l’arbitratge marítim.

La clàusula arbitral

La forma més eficaç de preveure futurs conflictes

Qui serà el teu àrbitre?

Imparcials, independents i amb experiencia contrastada

AVANTATGES DE L’ARBITRATGE

Asset
Confidencial
Asset

Competitiu

Asset
Eficient
Asset
Ràpid
Asset
Especialitzat

Com incorporar clàusules arbitrals als teus contractes, testaments o estatuts societaris.

Servei d’arbitratge sense pacte arbitral previ. El Tribunal Arbitral de Barcelona pot facilitar aquest acord.

COM SOL·LICITAR UN ARBITRATGE?

01

Presenteu la sol·licitud d’arbitratge, pagueu la taxa i adjunteu els documents

02

Aboneu la tarifa per a iniciar els tràmits del procediment introductori

03

El TAB remetrà una còpia de la sol·licitud a la part demandada

04

Es seguirà el procés d’arbitratge i resolució (màxim 6 mesos)

QUANT COSTA EL TEU PROCÉS ARBITRAL?

ACCEDEIX ALS FORMULARIS

CONSULTA LA LLISTA D’ÀRBITRES

PREGUNTES FREQÜENTS

Què fa el TAB?

El TAB (Tribunal Arbitral de Barcelona) administra i organitza els arbitratges que, com a mètode de resolució de conflictes, se li encomanen. Depèn de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, com a entitat sense ànim de lucre, constituïda a l’any 1989 i integrada com a socis de ple dret per Cambra de Comerç, Notaris, Registradors, Advocacia i la Intercol·legial.

On està el TAB?

Té la seva seu principal al carrer Roger de Llúria 113 de Barcelona (08037), però també té seccions territorials a Catalunya i té delegacions a d’altres ciutats europees tals com Madrid, Paris, Roma, Milà, Lisboa, La Haia, Ginebra, Montpeller, Lió, Londres o Brussel·les.

Quin horari fa el TAB?

De dilluns a dijous, des de les 8:00h fins a les 17:00h i els divendres, de 8:00h a 15:00h.

Qui són els membres del TAB?

Representants de les corporacions de dret públic que integren l’entitat (Cambra de Comerç, Notaris, Registradors, Advocacia i Intercol·legial), els quals no es poden designar a sí mateixos com a àrbitres, sinó que són els responsables de l’administració i organització eficient de l’arbitratge.

El TAB pot actuar fora de Barcelona?

Sí. L’arbitratge es pot dur a terme a qualsevol lloc del món. No hi ha competència territorial en els arbitratges, sinó submissió voluntària de les parts amb independència d’on radica el seu domicili. Quan estigui situat a països diferents, l’arbitratge és internacional i els àrbitres no poden ser nacionals del país de cap de les dues parts.

NOTÍCIES

INSTITUCIONS ASSOCIADES