Passos a seguir

Passos a seguir per sol·licitar un arbitratge

Quins passos he de seguir per iniciar un arbitratge?

El procediment arbitral comença amb la presentació de la sol·licitud d'arbitratge davant el TAB, que deixarà constància d'aquesta data en el registre habilitat a l'efecte. Per a això pot omplir el formulari corresponent que trobareu al peu d'aquesta pàgina.

La sol·licitud anirà acompanyada del contracte, estatuts o qualsevol altre document del qual porti causa la controvèrsia. En aquest document ha de constar el conveni arbitral del qual derivi la competència del TAB per a l'administració de l'arbitratge.

La presentació es pot fer:

a) personalment, a la secretaria del TAB
b) o enviant un correu electrònic a secretaria@tab.es

La presentació de la instància dóna lloc al pagament d'una taxa de registre i l'abonament dels honoraris que determini el TAB (TARIFES), sense l'abonament el TAB no podrà iniciar els tràmits del procediment introductori; aquella fase processal que té per objecte ordenar les qüestions processals prèvies que conduiran a l'inici del procediment arbitral pròpiament dit, que s'ha de substanciar davant l'àrbitre (art. 5 del Reglament).

Rebuda la sol·licitud d'arbitratge amb tots els seus documents i còpies, esmenats, si escau, els defectes que tingui i abonats els drets requerits, el TAB remetrà sense dilació a la part demandada una còpia de la sol·licitud i anirà instruint els successius tràmits.

Formularis d'instancia a l'arbitratge

A. Demandant

Modelo de instancia de arbitraje al TAB (instado) Versió en Word

B. Demandat

Modelo de instancia de arbitraje al TAB (instado) Versió en Word

C. Mutu acord

Modelo de instancia de arbitraje al TAB (instado) Versió en Word

Presentació de la sol·licitud d'arbitratge davant el TAB

Si ho prefereix, pot omplir el següent formulari per sol·licitar l'arbitratge del TAB adjuntant els documents requerits i el justificant del pagament dels drets d'admissió i obertura. Contacti amb nosaltres si ho precisa per saber més entorn dels passos a seguir.

Recordi adjuntar els següents arxius mitjançant el botó "examinar" del mateix formulari:

  1. Model d'instància a l'arbitratge (demandant / demandat / mutu acord) emplenat degudament
  2. Còpia del contracte, estatuts o qualsevol altre document en què aparegui el conveni arbitral
  3. Justificant del pagament dels drets d'admissió i obertura.

Seleccioni una de les dues opcions (*):
ParticularEmpresa

Accepto la Política de Privacitat