Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

1. Protecció i tractament de dades de caràcter personal

L’Associació Catalana per a l’Arbitratge-Tribunal Arbitral de Barcelona, titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent sobre protecció i confidencialitat respecte als tractaments de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007.

2. Galetes

En cap cas s’utilitzen les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga per a emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

3. Protecció de dades personals incloses a la bústia CONTACTA

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, les dades personals que faciliteu a través de la bústia “CONTACTA” del web, seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer “COMUNICACIÓ/RELACIONS”, del qual l’Associació Catalana per a l’Arbitratge-Tribunal Arbitral de Barcelona és responsable, declarat i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades personals proporcionades a través de la bústia consignada seran utilitzades amb la finalitat de gestionar la sol·icitud d’informació i enviar-vos informació per correu postal i electrònic sobre serveis, activitats i esdeveniments relacionats amb l’Associació Catalana per l’Arbitratge-Tribunal Arbitral de Barcelona

4. Cessió de dades de caràcter personal

L’Associació Catalana per a l’Arbitratge-Tribunal Arbitral de Barcelona es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal proporcionades per la persona interessada per cap mitjà, i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris del web continguts en el fitxer “COMUNICACIÓ/RELACIONS” a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només es cediran als òrgans judicials i autoritats administratives en cas que una llei ho estableixi preceptivament.

5. Seguretat de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal es tractaran amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reglament de desplegament de la LOPD (Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre). Així mateix, es prendran les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne el mal ús, alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, així com la sostracció per part de terceres persones que les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals s’han sol·licitat a l’usuari.

6. Drets de les persones interessades

Si la persona interessada vol obtenir algun aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que li pugui pertànyer), pot dirigir-se a l’Associació Catalana per a l’Arbitratge-Tribunal Arbitral de Barcelona, a l’adreça electrònica: secretaria@tab.es