PREGUNTES FREQÜENTS

Què fa el TAB?

El TAB (Tribunal Arbitral de Barcelona) administra i organitza els arbitratges que, com a mètode de resolució de conflictes, se li encomanen. Depèn de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, com a entitat sense ànim de lucre, constituïda a l’any 1989 i integrada com a socis de ple dret per Cambra de Comerç, Notaris, Registradors, Advocacia i la Intercol·legial.

On està el TAB?

Té la seva seu principal al carrer Roger de Llúria 113 de Barcelona (08037), però també té seccions territorials a Catalunya i té delegacions a d’altres ciutats europees com Madrid, Lisboa, Paris, Roma, Ginebra o La Haia.

Quin horari fa el TAB?

De dilluns a dijous, des de les 8:00h fins a les 17:00h i els divendres, de 8:00h a 15:00h.

Qui són els membres del TAB?

Representants de les corporacions de dret públic que integren l’entitat (Cambra de Comerç, Notaris, Registradors, Advocacia i Intercol·legial), els quals no es poden designar a sí mateixos com a àrbitres, sinó que són els responsables de l’administració i organització eficient de l’arbitratge.

El TAB pot actuar fora de Barcelona?

Sí. L’arbitratge es pot dur a terme a qualsevol lloc del món. No hi ha competència territorial en els arbitratges, sinó submissió voluntària de les parts amb independència d’on radica el seu domicili. Quan estigui situat a països diferents, l’arbitratge és internacional i els àrbitres no poden ser nacionals del país de cap de les dues parts.

Com s’inicia l’arbitratge?

L’arbitratge s’inicia amb la presentació de la sol·licitud d’arbitratge al TAB, la qual a més atura els terminis de prescripció o caducitat dels drets i les accions objecte de reclamació.

On puc trobar el formulari que he de complimentar?

Podeu trobar el formulari que cal complimentar en aquesta mateixa pàgina web, clicant aquí.

Què he de posar a la sol·licitud al TAB?

A la sol·licitud cal fer-hi constar les dades que trobareu a l’art. 5 del RTAB clicant aquí. Només es tracta de les dades necessàries per poder administrar l’arbitratge i designar als àrbitres en defecte d’acord entre les parts, com les dades d’identificació de les parts, el lloc i l’idioma de l’arbitratge, l’objecte i la quantia de la controvèrsia o els domicilis de notificacions.

On puc presentar els meus escrits i documents?

A qualsevol delegació o secció territorial del TAB o a la seva seu principal, situada al carrer Roger de Llúria 113 de Barcelona (08037). També es pot presentar per e-mail a secretaria@tab.es, o bé a través del formulari online que trobareu clicant aquí..

 

He d’aportar tots els meus documents?

No. En presentar la sol·licitud al TAB només cal aportar el contracte on consti la clàusula arbitral de submissió de les parts al TAB, els poders de l’advocat, si s’escau, i en el cas de ser una persona jurídica, els poders del legal representant o apoderat de la mateixa.

Tot és arbitrable?

No. En matèria contractual gairebé tot és arbitrable. És poden sotmetre a arbitratge les controvèrsies sobre matèries de lliure disposició, que acostumen a coincidir amb les qüestions que tenen contingut patrimonial i en les que no sigui preceptiva la intervenció del Ministeri Fiscal.

El TAB tramita assumptes laborals, com acomiadaments?

No. L’arbitratge laboral, com el de consum i el de transports tenen els seus propis canals de tramitació. Ara bé, quan es tracti de contractes mercantils en l’àmbit laboral, com els contractes dels alts directius, sí es poden sotmetre a l’arbitratge del TAB.

El TAB és una Junta Arbitral de Consum?

No. L’arbitratge de consum, com el laboral i el de transports tenen els seus propis canals de tramitació. Ara bé, quan una les parts sigui consumidor, les parts sí que es poden sotmetre a l’arbitratge del TAB si ho acorden de forma expressa amb posterioritat al moment en que hagi sorgit el conflicte.

Puc demanar mesures cautelars?

Si. Es poden demanar mesures cautelars tant abans d’iniciar-se l’arbitratge, a través de la figura de l’àrbitre d’emergència com podeu veure aquí, com una vegada hagi començat la intervenció de l’àrbitre del procediment principal [art. 36 RTAB]. La sol·licitud d’àrbitre d’emergència té el cost que podeu consultar a l’article 9 del Reglament RAE Les mesures cautelars sol·licitades durant la tramitació del procediment arbitral tenen el cost que s’indica en l’apartat G de l’Annex al RTAB.

Com puc saber si la meva clàusula arbitral és vàlida?

La validesa del conveni arbitral l’ha de valorar l’àrbitre, tot i que el TAB en pot fer una valoració preliminar en aquells supòsits en que sigui tan notòria la seva nul·litat que sigui absurd iniciar l’arbitratge. En cas de dubte sobre la seva validesa podeu consultar-ho al vostre advocat, o fer-nos la consulta a secretaria@tab.es

Puc iniciar un arbitratge al TAB sense tenir clàusula arbitral?

Si. El TAB disposa d’un servei d’encaminament per explorar la disponibilitat de les parts a sotmetre el conflicte ja existent a l’arbitratge institucional del TAB, amb acceptació del Reglament. Per tal de sol·licitar aquest servei podeu fer-ho aquí o bé fer-nos qualsevol consulta a secretaria@tab.es.

És necessari comparèixer amb advocat/da i procurador/a?

No és obligada la presencia d’advocat ni de procurador, però a la pràctica és habitual i convenient que les parts estiguin representades i assistides d’advocat/da per tal de preservar el dret de defensa que la llei garanteix. Es tracta d’un procediment tècnic, on el coneixement del dret i l’estratègia processal són tant o més importants que als Jutjats.

Com han de ser els poders?

Els poders generals per plets només són suficients si fan expressa menció a l’arbitratge. No només per a comparèixer en arbitratges, sinó també per a sotmetre a arbitratge i/o modificar el conveni arbitral. El poder pot ser notarial o fer-se apud acta a la seu principal del TAB o mitjançant signatura electrònica.

Quin serà l’idioma del meu arbitratge?

L’idioma de l’arbitratge serà el que hagin escollit totes les parts de mutu acord. En defecte d’aquest acord, serà aquell en el qual estigui redactat el contracte del qual derivi el conflicte i que incorpori el conveni arbitral.

Qui serà el meu ponent en el meu arbitratge? Què fa el ponent?

El ponent és un dels membres del TAB, llevat del president, designat quan entra la sol·licitud d’arbitratge, per estricte ordre alfabètic. La seva funció és representar al TAB com administrador i organitzador en cada arbitratge, per exemple, en la celebració de l’acte d’inici del procediment.

Qui serà el meu àrbitre? Què fa l’àrbitre?

L’àrbitre és qui decideix la controvèrsia. Els àrbitres del TAB són designats per les mateixes parts, i en defecte d’acord, pel TAB d’entre les persones del seu llistat. Aquest llistat és resultat d’un concurs de mèrits i capacitació seguint uns estàndards de qualitat preestablerts. El nomenament es fa de forma aleatòria, com a garantia d’independència i imparcialitat, d’entre els especialistes de la llista, segons la matèria del conflicte. De forma excepcional i motivada, per la singularitat del cas, es pot designar a d’altres especialistes, aliens a la llista.

Què he de fer per ser àrbitre del TAB?

Per tal de formar part de la llista d’àrbitres del TAB cal superar un concurs de mèrits i capacitació a partir d’uns estàndards de qualitat preestablerts basats en la titulació professional, l’especialització professional i l’experiència o formació en matèria d’arbitratge, degudament acreditat i documentat, junt amb una carta personal de presentació. A més, el TAB pot convocar al candidat/da a una entrevista personal, presencial o en línia.

Quin cost tindrà el meu arbitratge?

Podeu veure el cost que us correspon pagar pel vostre arbitratge en aquesta calculadora tot i que abans us caldrà saber la quantia de la vostra petició, objecte de la controvèrsia, i el nombre d’àrbitres pactat o necessari (normalment és un sol àrbitre). En cas de dubte sobre la quantia de la vostra petició, podeu fer-nos una consulta a secretaria@tab.es.

On es fa el pagament (núm. de compte)?

En presentar la sol·licitud cal pagar la taxa de registre [Apartat A) Annex RTAB] i posteriorment la tarifa d’honoraris i drets d’administració que han d’assumir ambdues parts a parts iguales [Apartat B del referit Annex]. Podeu calcular el cost total del vostre arbitratge, i la part que us correspon pagar aquí. L’ingrés per efectuar el pagament que us correspon, el podeu fer mitjançant transferència al compte titularitat del TAB al Grup Arquia-Caixa Advocats núm. ES53 3183 0803 1320 0035 7125. El pagament de la taxa de registre es pot fer per transferència a través d’aquesta TPV.

Puc pagar a terminis?

El TAB no dona tràmit a l’arbitratge fins que no està pagat o garantit el pagament de la totalitat del cost de l’arbitratge. El Reglament del TAB preveu que el pagament dels costos de l’arbitratge els han de fer les parts, a parts iguals, tot i que es pot donar tràmit a l’arbitratge, malgrat no estigui completat el pagament dels costos, si qualsevol de les parts ofereix una carta de garantia suficient per a donar cobertura a les sumes no pagades.

Quin procediment seguirà el meu arbitratge?

El procediment que segueix l’arbitratge és el que pactin les parts en tot moment, sempre que quedin garantits els drets d’igualtat, defensa i audiència de totes les parts. En defecte d’acord, el TAB es regeix pel Reglament, d’acord amb el qual hi ha dos tipus de procediment. L’abreujat, més curt, previst essencialment per a reclamacions de quantia inferior als 50.000 € i l’ordinari, amb alguna audiència més, i per tant més llarg, per a la resta de supòsits.

Es pot fer un arbitratge en línia o telemàtic?

Si. El procediment que segueix l’arbitratge és el que pactin les parts en tot moment, incloent la seva tramitació íntegra o en part de forma telemàtica. El més habitual és que la presentació d’escrits i documents es faci de forma telemàtica i que les audiències es puguin fer també de forma telemàtica, llevat l’audiència per a la pràctica de la prova acordada per l’àrbitre, que acostuma a celebrar-se de forma presencial.

On es regula el procediment arbitral?

El procediment que segueix l’arbitratge és el que pactin les parts en tot moment, sempre que quedin garantits els drets d’igualtat, defensa i audiència de totes les parts. En defecte d’acord el procediment es regeix pel vigent Reglament del TAB. L’arbitratge d’emergència, per a sol·licitar mesures cautelars urgents i prèvies a la intervenció de l’àrbitre, es regula per la Clàusula Addicional al Reglament del TAB.

Quan temps durarà el meu arbitratge?

La duració de l’arbitratge el decideixen les pròpies parts. Depèn de la seva complexitat, però en defecte d’acord, els àrbitres han de dictar el seu laude (o sentència) arbitral en un termini màxim de sis mesos des de l’inici del procediment (acte d’inici). Aquest termini es pot prorrogar pels àrbitres per un màxim de seixanta dies més, per tal de concloure de forma adequada la seva missió.

Quins efectes té l’arbitratge?

El laude amb el que es decideix el conflicte té força executiva des que es notifica a les parts, sense necessitat d’esperar a la decisió de cap recurs posterior. El laude (o sentència) arbitral té efectes de cosa jutjada equiparables a una sentència judicial. Un cop notificada a les parts, la decisió de l’àrbitre no es pot modificar i obliga tant als jutjats i tribunals com a les parts de l’arbitratge. Si no ho compleixen de forma voluntària, es pot executar pel mateix tràmit que una sentència judicial.

El TAB pot executar el laude (o sentència) arbitral?

No. Al nostre país, la potestat per dur a terme l’execució, la tenen atribuïda de forma exclusiva i excloent els Jutjats de Primera Instància. Aquest són els únics òrgans competents per imposar per la força i de forma coactiva el compliment o execució forçosa del laude, substituint la voluntat de la part obligada al seu compliment o acordant els corresponents embargaments.

Puc executar el laude (o sentència) arbitral en un altre país?

Si. Sempre que el país on s’hagi d’executar hagi signat els convenis internacionals en la matèria (Conveni de Nova York de 1958 quin contingut pot consultar aquí) i quina llista de països signataris es pot consulta al web de Nacions Unides, UNCITRAL.

Puc impugnar el laude arbitral?

No es pot interposar cap recurs contra el laude definitiu dictat per l’àrbitre en els arbitratges institucionals del TAB. La decisió de l’àrbitre, com a especialista qualificat que és en la matèria controvertida, és inapel·lable. Només es pot plantejar, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, un procediment específic per demanar l’anul·lació del laude en supòsits molt concrets, com en cas que sigui discutible la competència del TAB (la validesa de la clàusula arbitral) o quan s’hagin vulnerat els drets de defensa, igualtat i audiència d’alguna de les parts.

Puc consultar els arbitratges o els laudes del TAB?

No. Una de les característiques de l’arbitratge (junt a la seva celeritat, flexibilitat, immediatesa i especialització) és la confidencialitat, en termes similars a la mediació. Llevat acord en contrari de les parts, el TAB, els àrbitres, les parts i els qui intervinguin en l’arbitratge han de preservar aquesta confidencialitat. Únicament es podria publicar un laude prèvia supressió de les dades que permetin identificar a les parts i al cas, si cap part s’hi oposa i el TAB considera que el laude té interès doctrinal.

Puc consignar al TAB els pagaments dirigits a la part contrària?

Si. El TAB disposa d’un compte de consignacions on podeu efectuar el pagament, actuant com a mer intermediari, per deixar constància del seu compliment. Aquest servei té un cost que podeu consultar aquí. El pagament el podeu fer mitjançant transferència al compte del TAB al Grup Arquia-Caixa Advocats núm. ES53 3183 0803 1320 0035 7125.