SOL·LICITAR ARBITRATGE

SOL·LICITEU UN ARBITRATGE
AMB CONVENI ARBITRAL

1. Prepareu els documents a presentar:

1.a. Descarregueu el model de sol·licitud d’arbitratge

1.b. Prepareu la còpia del contracte, estatuts, testament o qualsevol altre document on consti el conveni arbitral.

1.c. Descarregueu el justificant de pagament dels drets de registre de l’expedient.

Taxa procediment abreujat de quantia fins a 16.000€

0€

Taxa procediment
abreujat de quantia superior a 16.000€ fins a 50.000€

900€ + IVA

Taxa procediment
ordinari de quantia superior a 50.000€

1.500€ + IVA

2. Empleneu el formulari

3. El TAB remetrà una còpia de la sol·licitud a la part demandada i anirà instruint els successius tràmits

SOL·LICITEU UN ARBITRATGE
SENSE CONVENI ARBITRAL

Si no disposeu d’una clàusula arbitral però voleu accedir a l’arbitratge, podeu fer-ho mitjançant el servei d’arbitratge sense pacte arbitral previ; un servei a través del qual personal especialitzat del TAB contacta amb les parts -o amb els seus advocats- convocant-los a una reunió voluntària i sense compromís en què un delegat del TAB els posarà de manifest els avantatges i possibilitats de resoldre el conflicte mitjançant arbitratge, i farà una estimació inicial del temps i cost de l’arbitratge que se’ls proposa.

10 2

1. Descarregueu i empleneu la petició d’arbitratge sense pacte previ del TAB:

Model de sol·licitud

2. Empleneu el formulari:

SOL·LICITEU UN ÀRBITRE D’EMERGÈNCIA

1. Prepareu els documents a presentar:

1.a. Document que indiqui les mesures d’emergència sol·licitades i les raons per les quals calen les mesures urgents sol·licitades

1.b. Justificant de pagament dels drets d’administració referits en l’article 9 de la clàusula addicional al reglament del TAB

Taxa drets d’administració i 
cost del procediment 

9.000€ + IVA

1.c. Descarregueu el model de sol·licitud d’arbitratge d’emergència

Sol·licitud Àrbitre d’Emergència

2. Empleneu el formulari

3. El TAB remetrà una còpia de la sol·licitud a la part demandada i anirà instruint els successius tràmits.