Òrgans de l’Associació

Junta directiva del TAB

La Junta Directiva

La Junta Directiva, formada per un representant de cadascuna de les institucions associades de ple dret, administra i representa l'associació i està facultada amb caràcter general per a dur a terme els actes necessaris per al compliment de les seves finalitats.

Composició de la Junta Directiva (2022-2026)

President

 • Frederic Munné Catarina

Vicepresidents

 • Antoni Fitó i Baucells
 • Antoni Bosch Carrera

Secretari

 • Luis Fernández del Pozo

Vocals

 • Joan Martínez García
 • Cristina Vallejo Ros

Tribunal Arbitral de Barcelona

El Tribunal Arbitral de Barcelona és l’òrgan permanent que duu a terme l’administració dels arbitratges, d’acord amb les seves pròpies normes reguladores.

Composició del Tribunal Arbitral de Barcelona  (2022-2026)

 • Frederic Munné Catarina
 • Antoni Fitó i Baucells
 • Antoni Bosch Carrera
 • Luis Fernández del Pozo
 • Xavier Coronas Guinart
 • Diego de Dueñas Álvarez
 • Maria García-Valdecasas
 • Joan Martínez García
 • Marta Martínez Gelida
 • Sandra Peirón García
 • Cristina Vallejo Ros

Consell Assessor

 • Francisco Armas Omedes
 • Nuria Chinchilla Albiol
 • Helena de Felipe Lehtonen
 • Anna Gener Surrell
 • Jordi Gosalves i López
 • Emma Gumbert Jordán
 • Encarna Roca Trías
 • Miquel Sàmper Rodríguez