Junta Directiva

Junta directiva del TAB

La Junta Directiva

La Junta Directiva administra i representa l'associació i està facultada amb caràcter general per dur a terme els actes necessaris per al compliment de les seves finalitats. Està formada per totes les institucions associades i es compon d'un president, un vicepresident, un secretari i un nombre indeterminat de vocals nomenats pels associats.

Les persones físiques que representen a les entitats associades a la Junta Directiva són membres de la Junta del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Funcions

Acceptar arbitratges i integrar els elements necessaris per a la correcta constitució i desenvolupament.

Designar i confirmar els àrbitres.

Organitzar i promoure la formació continuada dels àrbitres.

Interpretar el reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Membres de la Junta Directiva i del TAB

President

Juli de Miquel Berenguer

Vicepresident

Diego de Dueñas Alvarez

Secretari

José Ignacio Garmendia Rodríguez

Vocals

Manel Albiac Cruxent
Xavier Coronas Guinart
Maria García Valdecasas Alguacil
Mercè Pigem Palmés
Antoni Bosch Carrera
Antoni Fitó i Baucells
Frederic Munné Catarina
Francisco Tusquets Trías de Bes