ARBITRATGE

Què És?

És un sistema de resolució de conflictes en el qual un tercer imparcial, l’àrbitre, resol la controvèrsia mitjançant un laude definitiu, equivalent a una sentència judicial ferma. Molts contractes, estatuts societaris i testaments ja incorporen clàusules que prioritzen l’arbitratge al litigi en seu jurisdiccional en cas de conflicte.

Característiques

Les parts poden pactar que l’arbitratge es resolgui en dret -raonant jurídicament la decisió en base a la norma jurídica aplicable al cas-, o en equitat -seguint el criteri natural del que és just i tenint en compte circumstàncies que permetin moderar l’aplicació estricta de la norma jurídica-, en funció de quina modalitat s’identifica millor amb la matèria i el conflicte.

El tipus d’arbitratge elegit no afecta als tràmits del procediment, però si que condiciona la forma en que l’àrbitre adopta els seus acords i resol definitivament la controvèrsia.

A falta d’acord de les parts sobre el tipus d’arbitratge, la Llei estableix que aquest sempre serà de Dret.

Avantatges 

tribunal arbitratge rapidesa

Ràpid i àgil

Si les parts no han decidit una altra cosa, l’àrbitre ha de dictar el laude en el termini màxim de sis mesos des de l’acte d’inici. Molt més ràpid que els tribunals.

tribunal arbitratge

Flexible

Les parts i l’àrbitre poden modelar el curs del procediment, establint les fases i terminis que estimin convenients.

tribunal arbitratge especialitzat

Especialitzat

Els àrbitres són professionals especialistes en la matèria jurídica objecte d’arbitratge.

tribunal arbitratge confidencial

Confidencial

Tal com imposa la llei, el Tribunal no donarà cap mena d’informació ni publicitat sobre els assumptes tramitats.

tribunal arbitratge economic

Competitiu

En aquesta instància s’obté una solució definitiva i sense més sobrecost que el produït pel mateix arbitratge.

tribunal arbitratge eficient

Eficient

La gran majoria dels laudes dictats en els arbitratges del TAB es compleixen per les parts de forma voluntària, sense necessitat d’execució judicial.

CLÀUSULES (CONVENIS) ARBITRALS

A través del conveni arbitral de resolució de conflictes les parts decideixen sotmetre a arbitratge les diferències que provenen d’una relació jurídica contractual o extracontractual determinada.

Per resoldre els conflictes sorgits o aquells que puguin sorgir en el futur a través de l’arbitratge del TAB, les parts han d’incloure una clàusula arbitral tipus en els contractes que subscriguin o als estatuts de les societats que constitueixin. També poden pactar la submissió a arbitratge en un document independent o inclús mitjançant un creuament de cartes o altres mitjans de comunicació telemàtiques, que deixin constància de l’acord.

Una vegada pactat, l’arbitratge esdevé obligatori per les parts i impedeix als tribunals de justícia conèixer de les controvèrsies quan la part interessada al·legui l’existència d’un conveni arbitral.

CLÀUSULA ARBITRAL EN CONTRACTE

Per a la solució de qualsevol controvèrsia derivada d’aquest contracte o acte jurídic, les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona,​​de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge (TAB), a qui s’encomana la designació d’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge d’acord amb el seu reglament.

CLÀUSULA ARBITRAL EN ESTATUTS DE SOCIETATS

Totes les qüestions i conflictes societaris i els que se’n derivin, que es plantegin entre la societat i els seus administradors, liquidadors, auditors o socis, o qualsevol d’ells entre si per causa societària, se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, a qui s’encomana la designació d’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge d’acord amb el seu reglament.

A títol merament enunciatiu, estan sotmeses a aquest arbitratge totes les controvèrsies relatives a la nul·litat de la societat o de la modificació estructural, la impugnació d’acords socials, l’acció social i individual de responsabilitat contra administradors, la separació i exclusió de socis així com la dissolució i liquidació de la societat, la paralització dels òrgans socials o la fixació necessària del preu de les quotes de soci per qualsevol causa societària, així com les que se’n derivin.

CLÀUSULA TESTAMENTÀRIA

Totes les qüestions i conflictes successoris, i els que se’n derivin, que es plantegin des de l’acceptació fins l’adjudicació definitiva, entre els drethavents del testador i entre aquests i els marmessors, comptadors partidors o administradors de l’herència, se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, a qui s’encomana la designació d’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge d’acord amb el seu reglament.

A títol merament enunciatiu, estan sotmeses a aquest arbitratge totes les controvèrsies relatives a les actuacions dels marmessors i administradors en execució de la successió del causant, la interpretació, integració, aplicació i/o execució de clàusules del testament i dels documents públics o privats que executin la successió, incloent-hi els relatius a la distribució i administració de l’herència, l’inventari i apreuament de béns, drets i obligacions que integrin -o hagin d’integrar el parer d’algun dels interessats i no d’un altre o d’altres- el cabal relicte, així com l’actuació dels executors testamentaris i les seves responsabilitats, i les que se’n derivin.

NO HI HA CLÀUSULA ARBITRAL

prèvia però m’interessa l’arbitratge

Hi ha la possibilitat d’arribar a un acord amb l’altra part per accedir a l’arbitratge.

El TAB, mitjançant el servei d’arbitratge sense pacte arbitral previ, pot facilitar aquest acord posant-se en contacte amb l’altra part o amb els seus advocats.

15

cost de l’arbitratge

En l’establiment del cost final de l’arbitratge repercuteixen de manera significativa dos conceptes:

  1. La retribució de la institució arbitral i de l’àrbitre.
  2. Les costes d’advocats i pèrits.

noves tarifes tab tribunal arbitratge