NORMATIVA

REGLAMENT

El Reglament del TAB es va aprovar el 27 de novembre de 2018 i va entrar en vigor l’1 de març de 2019, deixant sense efecte qualsevol reglament anterior. Excepte acord de les parts, aquest reglament serà aplicable a tots els arbitratges la sol·licitud dels quals s’hagi presentat a partir de la data de la seva entrada en vigor.

L’Annex de costos es va reformar el 26 d’octubre de 2022.

PROCEDIMENT ABREUJAT 

Les parts podran acordar que el procediment arbitral es regeixi conformement al procediment abreujat establert en l’article 50 del Reglament del TAB.

El procediment abreujat s’aplicarà, per decisió del TAB, en els casos en què la quantia total del procediment (incloent, si és el cas, la reconvenció) no excedeixi de cinquanta mil euros o la quantia equivalent que, com a actualització, pugui ser fixada pel TAB, sempre que no concorrin circumstàncies que, segons el parer del TAB, aconsellin la utilització del procediment ordinari

ÀRBITRE D’EMERGÈNCIA

Aquesta fugura vol donar resposta a les parts, que davant del buit decisori en la fase prearbitral, es veurien abocades a haver d’acudir a la justícia ordinària per a sol·licitar mesures cautelars necessàries amb caràcter d’urgència per a garantir el resultat o el mateix procés arbitral.

L’ àrbitre d’emergència cessarà en les seves funcions en el moment que accepti l’àrbitre del procediment.

LLEI DE L’ARBITRATGE

La Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, reformada per la Llei 11/2011, va resoldre les deficiències de l’anterior Llei de 1988 i va harmonitzar el règim jurídic de l’arbitratge, afavorint d’aquesta manera la difusió de la seva pràctica i dotant als agents econòmics d’una major certitud sobre el contingut del règim jurídic de l’arbitratge a Espanya. 

S’inspira en la llei model elaborada per la Comissió de les Nacions Unides per al Dret Mercantil Internacional, de 21 de juny de 1985 (Llei Model de CNUDMI/UNCITRAL), que respon a un compromís entre les tradicions jurídiques europeocontinental i anglosaxona.

CONVENI DE NOVA YORK PER AL RECONEIXEMENT I EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES ARBITRALS ESTRANGERES

Nova York, 7 de juny de 1958 (the “New York Convention”).
Més informació sobre ratificació, accessió, successió, declaracions, reserves a aquest conveni i altra, a través del següent ençall

JURISPRUDÈNCIA

Estigueu al dia de les novetats sobre jurisprudència amb el “Blog de José Carlos Fernández Rozas”:

José Carlos Fernández Rozas

Catedràtic de Dret Internacional Privat, advocat i àrbitre.

Una exhaustiva selecció de jurisprudència arbitral dictada pel Tribunal Suprem, Tribunals Superiors de Justícia, Audiències Provincials i Tribunals de Primera Instància

 

image002