Convocatòria de mèrits de candidats a àrbitre d’emergència

Convocatòria de mèrits de candidats a àrbitre d’emergència

arbitre d'emergència

La Junta Directiva de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge-Tribunal Arbitral de Barcelona va aprovar, el 8 de març de 2022, un nou Reglament d’àrbitre d’emergència que en el seu art. 3 introdueix com a novetat significativa que el nomenament d’aquests àrbitres: “haurà de recaure en una persona que formi part de la llista, restringida a un màxim de quinze àrbitres d’emergència, que quedarà exposada a la pàgina web de la institució. Per a formar part de l’aquesta llista serà necessària la petició de la persona interessada, que haurà d’acreditar els requisits que preveu l’art. 11 del Reglament pels/les àrbitres del procediment, a més de ser jurista amb acreditada experiència processal”.

L’àrbitre d’emergència, que pot adoptar mesures cautelars i ordres preliminars de caràcter urgent i provisional abans que es designi l’àrbitre del procediment principal, serà nomenat pel president del TAB d’entre els juristes que integrin l’esmentada llista específica, restringida a un màxim de quinze àrbitres.

Amb aquesta finalitat, el TAB obre una convocatòria, per tal que les persones interessades presentin la seva sol·licitud a través del formulari disponible a la pàgina web de la institució (www.tab.es) ) (formulari), fent constar a la carta de presentació la referència “àrbitre d’emergència”. Per a formar part d’aquesta llista, que quedarà exposada a la pàgina web del TAB, a més complir  els requisits de l’art. 11 del Reglament general de procediment, s’haurà d’acreditar una dilatada experiència processal i subscriure una declaració de disponibilitat i confidencialitat en el moment d’incorporar-se a la llista.