Ús de cookies

Fem servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Més

Accepto
  banner-nuevo-horario-cat banner-calculadora-costos-cat

Any 2011
Jurisprudència en pdf La prejudicialitat penal durant el procediment arbitral i en via d'impugnació d'un laude arbitral
Jurisprudència en pdf L’anul•labilitat dels laudes arbitrals d'equitat per dubtes justificats sobre la imparcialitat i independència de l'àrbitre i la denegació de proves pertinents
Jurisprudència en pdf La validesa de la clàusula arbitral en contractes de permuta financera

Any 2010
Jurisprudència en pdf Arbitratge d'equitat sobre l'acció social de responsabilitat de l'administrador
Jurisprudència en pdf Qüestions entorn de la independència de la institució arbitral l'extensió de l'abast del laude
Jurisprudència en pdf Qüestions al voltant de l'anul•labilitat dels laudes: en vista de l'article 41 de la LA per absència d'un àrbitre en el moment de dictar el laude pel Tribunal arbitral
Jurisprudència en pdf Els laudes d'equitat no impedeixen fonamentar els mateixos en la infracció de normes legals

Any 2009
Jurisprudència en pdf La possibilitat de reclamació judicial de la provisió de fons del procediment arbitral
Jurisprudència en pdf Superació jurisprudencial del criteri d'unanimitat del laude en els arbitratges instats en els Estatuts d'una Sindicatura d'Accionistes
Jurisprudència en pdf Extensió del conveni arbitral als nous socis de la mercantil i als hereus dels que van subscriure el conveni
Jurisprudència en pdf Criteris d'extensió del conveni arbitral: el laude només pot resoldre sobre aquelles matèries previstes pel conveni arbitral per acord de la voluntat de les parts
Jurisprudència en pdf Criteris de recusació del Tribunal Arbitral per les parts als efectes de l'article 13 de la LEC. La qüestió de "l’interès directe i legítim"
Jurisprudència en pdf Transmissió del conveni arbitral, anàlisi dels criteris jurisprudencials per a la seva vigència, aplicabilitat i extensió a les parts no signants

Any 2008
Jurisprudència en pdf Arbitrabilitat dels acords socials, inclosa la seva impugnació
Jurisprudència en pdf Causes d'anul·labilitat del laude arbitral: laude contrari a l'ordre públic i els seus efectes davant de tercers
Jurisprudència en pdf Criteris d'anul·labilitat dels laudes dictats fora de termini. El càlcul del termini per laudar
Jurisprudència en pdf Incompliment per la Institució Arbitral del seu Reglament
Jurisprudència en pdf Forma i termini de la notificació del laude

Any 2007
Jurisprudència en pdf Error en la designació o inexistència de la institució arbitral convinguda per les parts
Jurisprudència en pdf Arbitratge internacional. Necessitat d’acreditar la notificació del laude
Jurisprudència en pdf Submissió al procediment regulat per una institució arbitral
Jurisprudència en pdf Suspensió del termini d’exercici de l’acció d’impugnació. Petició d’assistència jurídica gratuïta
Jurisprudència en pdf Congruència del laude: condemna d’ofici al pagament dels interessos

Any 2006
Jurisprudència en pdf Incongruència omissiva. Conseqüències jurídiques i maneres d'esmenar-la
Jurisprudència en pdf Extensió del conveni arbitral, en contracte marc a contractes relacionats
Jurisprudència en pdf Execució impròpia de la mesura cautelar acordada per l’àrbitre
Jurisprudència en pdf Prejudicialitat en el procediment arbitral
Jurisprudència en pdf Sobre el concepte d’ordre públic

Any 2005
Jurisprudència en pdf Congruència del laude i submissió tàcita
Jurisprudència en pdf Caràcter integrador del reglament de les institucions arbitrals
Jurisprudència en pdf La submissió alternativa a l’arbitratge i a la jurisdicció ordinària

Any 2004
Jurisprudència en pdf L’excepció de cosa jutjada en seu arbitral
Jurisprudència en pdf De nou sobre la possibilitat d’apreciar d’ofici la nul•litat del conveni arbitral per part del jutge que coneix de l’execució del laude
Jurisprudència en pdf La designa de l’àrbitre per referència a un càrrec
Jurisprudència en pdf Sobre la necessària motivació del laude arbitral

Any 2003
Jurisprudència en pdf El conveni arbitral exhaustiu no ha de substituir les al·legacions
Jurisprudència en pdf Caràcter objectiu i no subjectiu de la inseparabilitat material. El litisconsorci necessari i els interessos difusos en el procediment arbitral
Jurisprudència en pdf Errònia incompatibilitat entre submissió arbitral i submissió al fur
Jurisprudència en pdf Clàusula arbitral abusiva. La seva nul•litat apreciable d’ofici
Jurisprudència en pdf El laude inequitatiu com a causa de la seva anul•lació
Jurisprudència en pdf Objecte del procediment d’anul•lació del laude
Jurisprudència en pdf La prejudicialitat civil en el procediment arbitral
Jurisprudència en pdf Subrogació intervius en el conveni arbitral

Any 2002
Jurisprudència en pdf La passivitat de l’àrbitre com a causa d’indefensió
Jurisprudència en pdf Caràcter essencial dels vicis in procedendo
Jurisprudència en pdf Tractament processal de la reconvenció en el procediment arbitral
Jurisprudència en pdf Competència per interpretar el conveni arbitral
Jurisprudència en pdf Còmput del termini per l’aclariment del laude i per la seva impugnació
Jurisprudència en pdf Litispendència i arbitratge

Any 2001
Jurisprudència en pdf L’acceptació de l’àrbitre sotmesa a condició
Jurisprudència en pdf La necessària imparcialitat del centre administrador de l’arbitratge

Any 2000
Jurisprudència en pdf Paradigmes de l’arbitrabilitat
Jurisprudència en pdf Eficàcia dels aspectes prearbitrals realitzats en un centre arbitral
Jurisprudència en pdf Caràcter reiteratiu i innecessari de l’expressió sobre l’obligat compliment del laude arbitral
Jurisprudència en pdf El deure de la congruència de l’àrbitre i la solució íntegra de la controvèrsia
Jurisprudència en pdf Efectes derivats de la submissió a un centre arbitral inexistent
Jurisprudència en pdf Responsabilitat dels àrbitres i la pràctica de la prova
Jurisprudència en pdf Sobre la presumpció legal de manca d’acceptació de l’arbitratge
Jurisprudència en pdf Moment i forma d’integrar els aspectes potestatius del conveni arbitral
Jurisprudència en pdf Submissió tàcita a l’arbitratge

Any 1999
Jurisprudència en pdf L’estàndard jurídic “ordre públic” com a causa d’anul•lació del laude

Any 1998
Jurisprudència en pdf El deure de la congruència de l’àrbitre i la solució íntegra de la controvèrsia