La protecció de les garanties arbitrals com a dret fonamental

19 juny 2023 | Formació, Reglament

Autor: Josep Maria Julià

Advocat i àrbitre del TAB

Delegat del TAB a Madrid

Soci Director de Delegaltessen

Data: 19/06/2023

Temps de lectura: 5 min.

El Tribunal Constitucional (“TC”) i el Tribunal Europeu de Drets Humans (“TEDH”) han admès que la submissió a arbitratge de forma lliure, lícita i inequívoca, suposa una renúncia vàlida al dret d’accés a la justícia que forma part de la tutela judicial garantida per l’article 24 de la Constitució i l’article 6.1 del Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH). Això vol dir que les garanties processals pròpies de la tutela judicial no gaudeixen de la protecció com a dret fonamental al si de l’arbitratge voluntari? No, tot i que l’arbitratge no és un equivalent de la jurisdicció a què s’apliqui de manera plena i directa la tutela judicial, aquest dret fonamental estén la seva protecció indirecta a algunes garanties processals comparables.

En els casos Suovaniemi i Mutu, el TEDH ja va aclarir que la renúncia implícita al conveni arbitral no és absoluta, i és possible per a alguns drets —dret d’accés a la justícia o audiència pública— però no respecte a altres drets —imparcialitat del jutjador—. Així va passar en el cas Beg, en què el TEDH va entendre que, malgrat sotmetre’s voluntàriament a arbitratge, la demandant no havia renunciat mai a la imparcialitat dels àrbitres, motiu pel qual Itàlia havia infringit el dret de tutela judicial perquè no va anul·lar el laude arbitral per dit motiu.

El cas Beg il·lustra com funciona el mecanisme de protecció de les garanties processals a l’arbitratge voluntari. Per verificar si la renúncia mitjançant arbitratge és inequívoca, cal examinar si la legislació nacional aplicable a l’arbitratge reconeix en aquest arbitratge certes garanties comparables a les garanties compreses en el dret fonamental de tutela judicial. Si la llei aplicable reconeix uns drets comparables i concedeix als òrgans judicials el poder per posar remei a la infracció dels drets esmentats —l’anul·lació del laude o la denegació del seu execuador—, el mer conveni arbitral no suposa una renúncia inequívoca a aquestes garanties arbitrals comparables a les garanties processals de la tutela judicial. En tot cas, la part ha de ser diligent i perseverar en la reclamació processal per evitar l’existència d’una renúncia tàcita per aplicació de l’article 6 de la Llei d’arbitratge (“LA”), així com l’incompliment del requisit d’esgotament de recursos en l’article 44.1 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional o l’article 35 del CEDH.

A la seva sentència 17/2021 respecte a l’obligació de motivació del laude arbitral, els arguments del TC semblen alinear-se amb la posició del TEDH. La protecció de la motivació del laude no deriva directament de la Constitució sinó del seu reconeixement a l’article 37.4 de la LA, i hi ha un cànon de control comparable malgrat les seves diferències respecte a la motivació de les sentències. Les actuacions arbitrals són controlades només pels motius d’impugnació legalment admesos i per les vies processals establertes per a aquesta revisió. El dispositiu de protecció de les garanties processals en l’arbitratge operaria així de manera anàloga al dret de recurs contra resolucions a la jurisdicció civil reconegut pel TC. Encara que no hi ha obligació d’establir un dret a recórrer, si la llei ho estableix, aquest dret al recurs s’integra a la tutela judicial, i és un dret de configuració legal amb una protecció constitucional indirecta.

Quins drets reconeguts per la LA serien comparables a les garanties processals de tutela judicial i, per tant, no es considerarien implícitament renunciats per la mera submissió a arbitratge voluntari? Els drets comparables més obvis són la independència i la imparcialitat de l’àrbitre, la igualtat de les parts i els drets d’audiència i contradicció (articles 15.2, 17 i 24.1 de la LA). Tot i que l’obligació de motivació dels laudes és també susceptible de tal comparabilitat, cal precisar que aquest dret no s’estén als laudes estrangers en virtut de l’article 1.2 de la LA. Com que l’expiració del termini per dictar laude no determina la seva ineficàcia a l’actual LA, a falta de pacte exprés sobre un termini peremptori i la restricció dels poders dels àrbitres o institucions per modificar els terminis, no sembla probable que hi hagi un dret comparable a la durada raonable del procediment encara que hagi estat objecte de consideració pel TC i el TEDH en algun cas puntual. Sembla que la confidencialitat exigida per l’article 24.2 de la LA també exclou l’existència en l’arbitratge d’un dret comparable a l’audiència pública.

La configuració legal i la protecció indirecta de la tutela judicial en l’arbitratge voluntari té algunes implicacions. La garantia arbitral no ha de coincidir necessàriament amb la garantia judicial comparable. Per exemple, els criteris d‟imparcialitat d‟un àrbitre no han de ser idèntics als de la imparcialitat d‟un jutge. Com va assenyalar el TEDH en el cas Mutu, el fet de la intervenció de les parts en el nomenament dels àrbitres d’un tribunal requereix una interpretació més flexible. Tampoc no han de coincidir necessàriament els remeis reconeguts per la llei per a la infracció d’aquesta garantia processal, tal com il·lustra el caràcter limitat de la revisió del laude arbitral a la LA. Així mateix, les garanties arbitrals poden variar a cada Estat depenent de la seva legislació. Com vam poder observar en el cas Nordström, el legislador pot escollir entre diferents criteris per verificar la imparcialitat de l’àrbitre. Aquestes diferències també es poden manifestar en qüestions sobre la igualtat de parts —l’admissió d’un nombre parell d’àrbitres— o el dret de contradicció —les condicions per aplicar el principi iura novit arbiter—.

L’Estat podria excloure totes les garanties processals en l’arbitratge voluntari? Tot i que els mateixos TC i TEDH han admès la possible exclusió de la protecció d’alguna garantia processal, tota exclusió s’ha de justificar mitjançant mesures raonablement proporcionals per aconseguir un objectiu legítim. Sembla que la revisió pel TEDH de la proporcionalitat de la limitació del recurs d’anul·lació del laude en el cas Tabbane indica que la Convenció de Nova York i la Llei Model de la CNUDMI podrien ser la referència d’un estàndard mínim de protecció. Resulta inversemblant que l‟exclusió per al‟arbitratge del dret a la imparcialitat de l‟àrbitre, la igualtat de les parts i el dret d‟audiència i contradicció pogués justificar-se per cap objectiu legítim.

Encara que indirecta i de configuració legal, la protecció de les garanties processals en l’arbitratge voluntari com a part del dret fonamental de tutela judicial podria ser objecte d’abús, agreujant els efectes nocius de les tàctiques de guerrilla i la paranoia processal en l’eficiència de l’arbitratge mitjançant la multiplicació de recursos davant del TC o el TEDH. Tot i això, la temptació d’abús de la protecció indirecta de la tutela judicial a l’arbitratge voluntari hauria de quedar frustrada per l’actuació diligent d’àrbitres, institucions arbitrals i òrgans judicials i l’estricta aplicació del requisit d’esgotament de recursos.

Josep Maria Julià
Advocat i àrbitre. Delegat del TAB a Madrid. Soci Director de Delegaltessen

CERQUEU

ÚLTIMES NOTÍCIES

Diploma de Postgrau en Arbitratge Nacional i Internacional dels Negocis (2023)

DIPLOMA DE POSTGRAU EN ARBITRATGE NACIONAL I INTERNACIONAL DELS NEGOCIS (2023)     Inici: 17/10/2023. Organitzat per la UPF-Barcelona School of Management i l'ICAB.  ORGANITZEN: UPF-Barcelona School of Management i ICAB DATES: Del 17 d'octubre 2023 al 10 de...

Fira ADR a l’ICAB (Barcelona, 21 de setembre de 2023)

FIRA ADR A L’ICAB Organitzada pel Consell de l’Advocacia Catalana amb el suport de l’ICAB i del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 21 de setembre de 2023 9.30 h: Recepció dels participants 10.00 h: Taula...

Un laude arbitral pot ser redactat pel secretari del tribunal?

Autor: Stefan Rating Advocat especialitzat en Dret de la Competència de la UE Doctor en Dret Delegat del TAB a Brussel·les Data: 12/07/2023 Temps de lectura: 4 min. El tribunal suprem (Cour de cassation) de Bèlgica s'ha pronunciat sobre una qüestió molt controvertida...

Cap l’anul·lació parcial de les costes de l’arbitratge?

Autor: Frederic Munné Catarina President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) Advocat i doctor en dret Soci de Dret Privat Publicat per: Revista LA LEY mediación y arbitraje, Nº 15, Abril de 2023, Editorial LA LEY (LINK) Data: 04/07/2023 Temps de lectura: 20 min....

L’acció d’anul·lació del Laude arbitral vist des de l’advocacia

Autor: David Jurado Árbitro del TAB Vocal de la Comisión de Formación del TAB Abogado en Euroforo Fecha: 12/06/2023 Tiempo de lectura: 16 min. Recientemente tuve la oportunidad de participar en una conferencia organizada por las secciones de derecho procesal y de...

El TAB obre delegacions a Madrid i Europa

El Tribunal Arbitral de Barcelona consolida la seva vocació internacional amb l'obertura de 12 delegacions en algunes de les principals ciutats europees El Tribunal Arbitral de Barcelona reforça la seva estratègia de convertir-se en operador global en arbitratge i...

Arbitratge i mediació com a sistemes alternatius a la resolució de conflictes

Autor: Frederic Munné Catarina Data: 14/04/2023 Temps de lectura: 4 min.Si formes part d'un conflicte tens a les teves mans l'oportunitat d'apostar per la cultura de la pau. Tant la mediació com l'arbitratge plantegen grans avantatges per a les parts en conflicte,...

El TAB aposta per millorar la retribució dels seus àrbitres

Des del TAB creiem que la qualitat de l’arbitratge, com a mètode privat de solució de controvèrsies, passa per l’excel·lència professional i arbitral i per l’especialització dels àrbitres en la matèria litigiosa. Aquesta qualitat requereix, entre altres coses,...

El Tribunal Arbitral de Barcelona posa en marxa la Comissió de Formació

Avui s'ha celebrat la primera reunió de la Comissió de Formació del Tribunal Arbitral De Barcelona. A més de la sessió constitutiva, s'ha planificat el Treball a fer i s'han aportat noves i bones ideïs per part de tots els assistents. La comissió es reunirà...

ESTADÍSTIQUES TAB 2022: S’han administrat 97 expedients per valor de més de 22,5 milions d’Euros

L'any 2022 el TAB ha administrat 97 expedients per valor de més de 22,5 milions d’euros. Podeu descarregar les Estadístiques 2022 del TAB