Noves tarifes aprovades el 26 d’octubre de 2022 per acord de la Junta Directiva

14 nov. 2022 | Reglament

Annex al Reglament del TAB Cost de l’Arbitratge – Drets d’Administració
Coste del Arbitraje – Derechos de Administración

Annex al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona aprovat per la Junta Directiva del TAB el 22 de gener de 2019 i modificat el 26 d’octubre de 2022 per acord de la Junta Directiva.

A. Despeses d’obertura i registre de l’expedient

La presentació de la instància dona lloc al pagament d’uns drets de registre, que varien en funció del tipus de procediment:

a) Procediment abreujat de quantia inferior o igual a 16.000,00€, està exempt de taxa de registre.

b) Procediment abreujat de quantia superior a 16.000,00€ i fins a 50.000,00€, la taxa de registre serà de 900,00€.

c) Procediment ordinari de quantia superior a 50.000,00€, la taxa de registre serà de 1.500,00€.

D’acord amb el que disposa l’art. 46 del reglament, els drets d’admissió formaran part de les costes de l’arbitratge.

B. Honoraris dels àrbitres i drets d’administració del TAB

El cost de l’arbitratge es determina tenint en compte l’interès econòmic de les pretensions que formulen les parts.

L’administració de l’arbitratge genera el pagament de la tarifa única que inclou els honoraris de l’àrbitre i els drets d’administració del Tribunal Arbitral de Barcelona. Aquesta tarifa es determinarà segons el quadre següent:

Quantia en litigi Mínim Màxim
Fins a 2.000,00€ 500,00 € 500,00 €
de 2.001,00€ a 12.000,00€ 500,00 € 1.500,00 €
de 12.001,00€ a 16.000,00€ 1.500,00 € 2.200,00 €
de 16.001,00€ a 20.000,00€ 2.200,00 € 2.900,00 €
de 20.001,00€ a 45.000,00€ 2.900,00 € 7.000,00 €
de 45.001,00€ a 90.000,00€ 7.000,00 € 14.800,00 €
de 90.001,00€ a 180.000,00€ 14.800,00 € 19.000,00 €
de 180.001,00€ a 600.000,00€ 19.000,00 € 35.000,00 €
de 600.001,00€ a 1.500.000,00€ 35.000,00 € 59.000,00 €
superior a 1.500.000,00€ 59.000,00 € 59.000,00€ +1% *d’increment respecte de 1.500.000,00€

En arbitratges de quantia superior a 30.000.000,00€, el TAB podrà revisar i moderar la tarifa resultant en aplicació de criteris diferents de la quantia, com són la complexitat, el volum de treball, el temps, el número de parts, el número d’àrbitres i altres similars.

Els arbitratges de quantia indeterminada es tramitaran pel procediment ordinari i els hi correspondrà una tarifa de 16.000,00€. En cas que es determini la quantia durant la tramitació de l’arbitratge, s’haurà d’abonar la tarifa corresponent.

Provisió de fons per a despeses derivades de la tramitació de l’expedient. Aquesta provisió de fons inclou, les notificacions, els suports digitals, les despeses d’avaluació del laude i altres despeses que es puguin originar. La suma a pagar per aquest concepte variarà en funció del tipus de procediment:

a) Procediment abreujat de quantia fins a 16.000,00€: 300,00€,

b) Procediment abreujat i/o ordinari de quantia superior a 16.000,00€: 900,00€

o el que estimi el Tribunal per al cas concret. En cas de que es designi a un col·legi arbitral, la provisió de fons per despeses serà de 1.500,00€.

El cost de l’arbitratge, llevat acord en contra de les parts, correspondrà a la part instant i instada a parts iguals de conformitat amb el que disposa l’art. 9.4 i 9.5 del reglament.

Pel cas que es posi de manifest un interès superior o quantia diferent de les pretensions indicades en la sol·licitud d’arbitratge o si es formula demanda reconvencional s’estarà al que disposa l’art. 9.7 i 9.8 del reglament.

C. Pluralitat de persones demandades

Pel cas de que la part contra la que s’interposa l’arbitratge estigui formada per una pluralitat de persones demandades, es generarà un increment de la taxa de registre, en dos supòsits:

a) Si són més de deu (10) persones demandades, la taxa de registre es duplicarà.

b) Si són més de cinquanta (50) persones demandades, la taxa de registre es triplicarà.

D. Col·legi arbitral

En el cas que es designi un col·legi arbitral, la tarifa aplicable a l’arbitratge es duplicarà. Llevat que la institució acordi el contrari, els honoraris del president del col·legi arbitral tindran un increment d’1/3 respecte dels honoraris dels coàrbitres que formin el col·legi arbitral.

E. Suspensió de l’arbitratge

La suspensió de la tramitació de l’arbitratge meritarà una nova taxa de registre. Transcorreguts sis mesos des de la suspensió de l’expedient, la continuació de la suspensió de l’arbitratge meritarà noves taxes de registre consecutives per períodes iguals de sis mesos. La manca de pagament de les taxes de registre que es meritin per part del/s sol·licitant/s de la suspensió comportarà l’arxiu de l’expedient sense més tràmit.

F. Cost de l’arxiu anticipat de l’expedient

En cas de no realitzar-se íntegrament l’arbitratge i arxivar-se l’expedient en qualsevol moment processal abans de l’emissió del laude, es meritarà un cost per l’arxiu de l’expedient, segons les següents fases:

Des de la presentació de la instància arbitral fins que expiri el termini per a contestar a la sol·licitud d’arbitratge, el cost de l’arxiu de l’expedient queda inclòs dins de la taxa de registre abonada a l’inici, llevat els expedients que per quantia estiguin exempts de la taxa de registre, en quin cas el cost de l’arxiu serà del 30% de la tarifa aplicable a l’arbitratge.”.

Si l’arxiu es sol·licita amb posterioritat a la contestació a la sol·licitud d’arbitratge però abans que se celebri l’acte d’inici, el cost de l’arxiu serà el 20% de la tarifa aplicable a l’arbitratge.

Si l’arxiu es sol·licita celebrat l’acte d’inici, s’estableix una escala de meritació en funció de la fase processal on es trobi l’expedient arbitral. Els percentatges de meritació de cost per l’arxiu de l’arbitratge dins d’aquesta fase, es determinen en el quadre següent:

Moment de l’Arxiu Percentatge de la tarifa
Celebrat l’acte d’inici 30%
Dins del període d’al·legacions 40%
Dins del període de proposició de prova 50%
Dins de la pràctica de prova o conclusions 70%
Fins l’emissió del laude/laude transaccional 90%

El cost de l’arxiu anirà a càrrec de la part instant del procediment amb independència del que acordin les parts sobre el cost de l’arbitratge.

Si las parts sol·liciten l’emissió d’un laude transaccional i aquest es produeix abans de donar per conclosa la instrucció del procediment, en els termes de l’art. 37 RTAB, al percentatge que correspongui aplicar a la tarifa s’afegirà un 20% addicional. Pel cas que la sol·licitud es faci dins del període de pràctica de prova o conclusions aquest 20% s’aplicarà a la tarifa ja meritada segons el percentatge d’arxiu. Només s’aplicarà directament el 90% de la tarifa quan l’emissió del laude transaccional se sol·liciti i es produeixi una vegada s’hagi conclòs el període de pràctica de prova o conclusions.

G. Arxiu provisional

Quan el TAB, ateses les circumstàncies del cas, acordi l’arxiu provisional de l’expedient, s’estarà al que disposa l’apartat anterior pel que fa a la meritació del cost de l’arxiu. Acordat l’arxiu provisional el TAB procedirà a la liquidació de l’expedient.

En aquest cas, el TAB prèvia audiència de les parts o a instància de qualsevol d’elles, amb audiència de la resta, podrà acordar reprendre l’arbitratge o el seu arxiu definitiu. La represa comportarà la meritació d’una nova taxa de registre, a més del pagament del mateix import de la tarifa i provisió de fons retornat a les parts en acordar-se l’arxiu provisional.

H. Mesures cautelars

Els procediments de mesures cautelars meritaran una nova taxa de registre.

I. Servei d’encaminament a l’arbitratge

El cost del servei d’encaminament a l’arbitratge que s’ofereix a les parts que (a) no disposin de clàusula de submissió a l’arbitratge del TAB, (b) vulguin novar el conveni arbitral pactat, o (c) obtenir una acreditació de l’intent de solució extrajudicial del conflicte, és de 150,00€.

De requerir-se altres reunions o activitat arbitral posterior per haver-se assolit un acord de submissió, es meritarà la taxa d’inici de les actuacions arbitrals i els honoraris corresponents en virtut del que estableix el present reglament.

J. Serveis de la Secretaria del TAB

El cost dels serveis de la Secretaria del TAB en concepte de certificats i testimonis serà de 50,00€ més les despeses per fotocòpies i d’altres.

Pel que fa a les consignacions de quantitats derivades dels arbitratges administrats pel TAB, cada consignació d’aquestes en algun dels comptes de la institució tindrà un cost de 70,00€.

K. Impost del Valor Afegit

Totes les quantitats, tant de despeses d’obertura i registre d’expedient, com honoraris dels àrbitres i drets d’administració del TAB estaran subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit.

Aquesta modificació de l’annex al reglament del TAB relatiu al cost de l’arbitratge és aprovada per la Junta Directiva el 27 d’abril de 2023 i es publicarà a la web del TAB (www.tab.es).

La modificació de l’annex entrarà en vigor dia següent de la seva publicació a la web institucional.

CERQUEU

ÚLTIMES NOTÍCIES

TALLERS ARBITRALS (Amb conflictes i arbitratges reals)

OBJECTIU DELS TALLERS ARBITRALS Amb l’organització d’aquests tallers arbitrals de formació d’advocats i àrbitres el TAB aposta per la generació de confiança i l’excel·lència en l’ús de l’arbitratge com a sistema de resolució de conflictes en els àmbits civil i...

Algunes reflexions sobre l’arbitratge institucional

Autor: Frederic Munné Catarina President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) Advocat i doctor en dret Soci de Dret Privat Publicat per: Revista LA LEY mediació i arbitratge, Nº 17, Octubre - Desembre de 2023, Editorial LA LEY (LINK) Data de publicació: 19/12/2023...

Premi Elías Campo Villegas (Col·legi Notarial de Catalunya)

PREMI ELÍAS CAMPO VILLEGAS Primera edició 2023 El Col·legi Notarial de Catalunya convoca el “Premi Elías Campo Villegas” als millors articles sobre resolució de conflictes.   Elías Campo va ser promotor, fundador i impulsor del Tribunal Arbitral de Barcelona, del...

NOTA DE PREMSA – X Congrés d’Institucions Arbitrals (2023)

NOTA DE PREMSA El X Congrés d’Institucions Arbitrals aborda els reptes de l’arbitratge institucional i la jurisprudència més recent del TSJ en aquest àmbit   L’acte organitzat pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i el Tribunal Arbitral de Barcelona...

X Congrés d’Institucions Arbitrals (2023)

X Congrés d'Institucions Arbitrals (2023)  10 de novembre de 2023. Organitzat per l'ICAB i el TAB   L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) organitzen el X Congrés Institucions Arbitrals, que se celebrarà...

Diploma de Postgrau en Arbitratge Nacional i Internacional dels Negocis (2023)

DIPLOMA DE POSTGRAU EN ARBITRATGE NACIONAL I INTERNACIONAL DELS NEGOCIS (2023)     Inici: 17/10/2023. Organitzat per la UPF-Barcelona School of Management i l'ICAB.  ORGANITZEN: UPF-Barcelona School of Management i ICAB DATES: Del 17 d'octubre 2023 al 10 de...

Fira ADR a l’ICAB (Barcelona, 21 de setembre de 2023)

FIRA ADR A L’ICAB Organitzada pel Consell de l’Advocacia Catalana amb el suport de l’ICAB i del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 21 de setembre de 2023 9.30 h: Recepció dels participants 10.00 h: Taula...

Un laude arbitral pot ser redactat pel secretari del tribunal?

Autor: Stefan Rating Advocat especialitzat en Dret de la Competència de la UE Doctor en Dret Delegat del TAB a Brussel·les Data: 12/07/2023 Temps de lectura: 4 min. El tribunal suprem (Cour de cassation) de Bèlgica s'ha pronunciat sobre una qüestió molt controvertida...

Cap l’anul·lació parcial de les costes de l’arbitratge?

Autor: Frederic Munné Catarina President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) Advocat i doctor en dret Soci de Dret Privat Publicat per: Revista LA LEY mediación y arbitraje, Nº 15, Abril de 2023, Editorial LA LEY (LINK) Data: 04/07/2023 Temps de lectura: 20 min....

La protecció de les garanties arbitrals com a dret fonamental

.  Autor: Josep Maria Julià Advocat i àrbitre del TAB Delegat del TAB a Madrid Soci Director de Delegaltessen Data: 19/06/2023 Temps de lectura: 5 min. El Tribunal Constitucional (“TC”) i el Tribunal Europeu de Drets Humans (“TEDH”) han admès que la submissió a...