Acord de la Junta Directiva 13 d’abril 2020

Acord de la Junta a 13 d'abril 2020

ACORD DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE

TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA

Barcelona, 13 d’abril de 2020.

Durant el temps que es mantingui la pròrrogade l’estatd’alarma amb el contingut derivat del Reial Decret 463/2020, prorrogat pel Reial Decret 487/2020, el president del TAB, actuant per delegació expressa de la Junta Directiva, ACORDA:

1.-Es mantindrà la suspensió dels arbitratges en curs i per tant, la dels terminis que afectin al seu desenvolupament, a no ser que l’àrbitre decideixi la seva continuïtat comunicant-ho, per a obtenir la seva conformitat, a totes les parts intervinents a través dels seus representants.

2.-Es donarà curs en tot casals expedients arbitrals que per raó d’urgència s’acollin al procediment “fast-track” aprovat per la Junta Directiva el passat dia 6 del corrent i que es troba publicat a la pàgina web (www.tab.es), els quals es tramitaran d’immediat d’acord a la normativa dictada al respecte.

3.-El Tribunal seguirà atenent telefònicament, per correu electrònic o per vídeo-conferència totes aquelles consultes i sol·licituds que s’efectuïn.

La present resolució es traslladarà a tots els membres de la Junta Directiva i als àrbitres i a totes les parts a qui pugui afectar per raó dels expedients arbitrals en curs.

 

Juli de Miquel Berenguer

President

Descarregar PDF, aquí.