Revisió dels contractes en situacions de força major

Contratos en situación de fuerza mayor

Revisió dels contractes en situacions de força major

Un dels principis generals de Dret des de la més remota antiguitat és el que els pactes s'han de complir en els seus propis termes. El respecte al pactat en els contractes ("pacta sunt servanda") és doncs un pilar bàsic del nostre ordenament jurídic estretament vinculat a la mateixa seguretat jurídica reconeguda com a dret fonamental per la Constitució.

Això no obstant, quan es produeixen situacions que desborden tot el previsible i que resulten inevitables per als contractants, és a dir, quan es produeix una situació de força major, és evident que es desencadena una alteració substancial de les condicions d'acord amb les quals es va celebrar la relació contractual i és aquí on pot operar l'anomenada clàusula "rebus sic stantibus" ("estant així les coses") el desenvolupament suposa que el contracte es va signar en unes determinades condicions però que, quan aquestes han quedat totalment superades pels esdeveniments desbordant el que podríem anomenar el risc inherent al contracte, cal, sigui la seva resolució o la seva revisió i conseqüent adaptació a la nova realitat, sigui això en forma temporal o definitiva.

Els nostres tribunals havien estat molt reticents a aplicar la referida clàusula però es va produir un gir substancial a partir de 2014. En efecte, la Sala primera del Tribunal Suprem admet ja la moderació de les clàusules contractuals de caràcter econòmic per adaptar-les a la realitat d'una situació extraordinària de caràcter imprevisible quan el context econòmic existent en el moment de la formalització del contracte ha experimentat un canvi profund. Això ha estat especialment arran de dues sentències paradigmàtiques de 30 de juny i 15 d'octubre d'aquest any i d'una altra molt recent de 6 de març de 2020.

El Tribunal Suprem apreciava en aquestes sentències el pressupost d'excessiva onerositat sobtada com a manifestació de la ruptura de la relació d'equivalència de les prestacions pactades defensant, per tal del principi de conservació del contracte ("favor contractu") la seva revisió i adaptació temporal durant les conseqüències de la crisi amb referència llavors a la crisi econòmica del període 2008-2012.

És evident que en la situació que estem vivint en l'actualitat en la qual la força major imprevisible és incontestable, aquesta clàusula pot servir per salvar, revisant-, múltiples relacions contractuals, ni que sigui en forma temporal, per adaptar les prestacions pactades a la nova realitat i això pot produir-se especialment, com admet la recent jurisprudència, en els anomenats contractes de tracte successiu o de llarga durada, en què una simple moratòria no és sempre la solució. Aquesta situació es dóna especialment en els arrendaments de locals de negoci, arrendaments d'indústria, contractes de subministrament, contractes de franquícia, i un llarg etcètera.

Si les parts no arriben a un acord amistós per efectuar la referida adaptació contractual, només es plantegen dues possibilitats, o bé la judicialització del problema que no farà més que allargar la seva solució especialment en aquests moments en què el col·lapse dels nostres jutjats i tribunals és una trista realitat, o bé l'arbitratge, a través d'institucions arbitrals independents, que és sens dubte el sistema perquè, es doni adequada i àgil resposta als conflictes que es presentin i amb més motiu ara, quan Covid- 19 ha irromput de ple en la vida empresarial generant nombroses controvèrsies que requereixen una solució immediata. El Tribunal Arbitral de Barcelona ha establert ja un procediment d'urgència plenament garantista a desenvolupar fonamentalment "en línia" per via telemàtica (accessible des de https://tab.es/ca/lesgislacio/fast-track-consequencia-covid-19/) per al qual n'hi ha prou que les parts intervinents acudeixin a ell de mutu acord per tal que a través d'àrbitres independents i especialitzats es pugui donar, per mitjà d'un laude plenament executiu i en poques setmanes, resposta justa i equilibrada per a resoldre de forma vinculant la controvèrsia.

Juli de Miquel Berenguer

President del Tribunal Arbitral de Barcelona

Article publicat al Portal jurídic de notícies Togas.biz: http://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-revisi-n-de-los-contratos-en-situaciones-de-fuerza-mayor/